نویسنده = ���������� ���������� ��������
شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 1-25

زینب عباسی گنجی


شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 269-310

بهرام صادقپور گیلده؛ زینب عباسی گنجی