نویسنده = بهاره ناصری
کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 211-229

مریم ضیاآبادی؛ سلیمه قنبری؛ بهاره ناصری