کلیدواژه‌ها = فازی
ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-53

رضا عامری؛ محمد حمیدی؛ علی صمدی فام


زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 107-129

حدیث معینی نیا


کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور


مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی