کلیدواژه‌ها = مجموعه های فازی مردد
مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 245-260

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی


نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی