کلیدواژه‌ها = برآورد بیشینه درستنمایی
الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی