کلیدواژه‌ها = توزیع پسین فازی
برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-134

ملیحه عابدینی؛ محسن عارفی