کلیدواژه‌ها = اعداد فازی
مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-50

فاطمه رضائی؛ حامد رفیعی؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 1-25

زینب عباسی گنجی


تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 71-93

سهیل شکری


تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 145-169

بهرام فرهادی نیا؛ نبی همتی


شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 269-310

بهرام صادقپور گیلده؛ زینب عباسی گنجی