کلیدواژه‌ها = اعداد فازی
شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 1-25

زینب عباسی گنجی


تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 71-93

سهیل شکری


تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 145-169

بهرام فرهادی نیا؛ نبی همتی


شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 269-310

بهرام صادقپور گیلده؛ زینب عباسی گنجی