کلیدواژه‌ها = مدل‌های رگرسیون فازی
رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 247-267

جلال چاچی؛ احمد کاظمی فرد؛ حامد فهیمی