کلیدواژه‌ها = تئوری فازی
محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 177-194

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی