دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

روشی برای حل مسئله برنامه ریزی خطی دوترازه با پارامترهای فازی شهودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

نیلوفر داودی؛ فرهاد حمیدی


ساختارهای پیوسته در منطق پایه مرتبه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

سید محمد امین خاتمی


ابرایده آل های جاذب فازی مدرج در ابرحلقه های ضربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

پیمان غیاثوند؛ فرخنده فرضعلی پور


برخی مشتق ها روی EQ-جبرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

لیدا ترک زاده؛ لیلا عباسیان


تنظیم اولیه‌ی معماری یادگیری تقویتی فازی با استفاده از روش تکرار ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

فرزانه نادی؛ ولی درهمی؛ فریناز اعلمی‌یان هرندی


استنباط آماری رگرسیون وزنی فازی بر مبنی رویکرد بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

جلال چاچی؛ محمدرضا آخوند؛ خیرالله هندالی


یک روش ردیابی حداکثر توان متغیر مبتنی بر منطق فازی برای سیستم‌های خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

محمد عابدینی