نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه اپیدمی مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]

ا

 • اتوماتا مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • اتوماتا مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اتوماتای عمومی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اتوماتای فازی مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • اتوماتای فازی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اتوماتای فازی شهودی مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 33-68]
 • اجار ه بها کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]
 • استراتژی مدیریت انرژی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • اشتراک فازی t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]
 • اصل گسترش حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته با فازی نوع ٢ باز ه ای(IT2FDE) طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • انتشار ویروس مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]

ب

 • برنامه ریزی بازه ای برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • برنامه ریزی کسری خطی دوترازه برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • بیکاری کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]

پ

 • پارامترهای فازی برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 167-178]
 • پالایش همکارانه FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]

ت

 • تابع توزیع تجربی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • تغییرات فرکانس طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • توابع عضویت طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • تورم کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 179-190]

ح

خ

د

 • دقیق سازی تحدید حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • دوگان فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • دیابت طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]

ر

ز

س

 • سیستم خبره فازی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • سیستم‌های توصیه‌گر FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]

ش

 • شبکه عصبی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • شبکه عصبی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]

ض

ط

 • طرح نمونه گیری برای پذیرش طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • طلاق بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

ع

 • عدد فازی LR متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • عدد فازی قطعه قطعه شده خطی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • عدد مولد ‏پایه مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • عصبی فازی تطبیقی طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 205-222]
 • عنصر فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]

ف

 • فازی مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • فازی مردد مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]
 • فازی مردد بازه‌ای ـ مقدار مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-108]

ق

 • قانون تناقض t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]

ک

 • کنترلر منطق فازی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 191-204]
 • کنترل کننده تناسبی انتگرالی مرتبه کسری (PI) طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • کیفیت فازی طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]

م

 • ماشین قطعی مروری بر اتوماتای فازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 69-87]
 • متغیر تصادفی فازی متغیر تصادفی فازی LR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-107]
 • مجموعه فازی طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • مجموعه‌های فازی نوع-1 مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 123-150]
 • محاسبه توسط محدودیت ها حسابگری با واژگان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-67]
 • معیار شباهت اکتشافی FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 69-80]
 • منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 25-45]
 • منطق فازی مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]

ن

 • نرخ ارز واقع رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 223-233]
 • نرم ارشمیدسی t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-32]
 • نظریه انگیزش - انتظار ویکتور وروم بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]
 • نقشه شناختی فازی بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]