کلیدواژه‌ها = گرادیان نزولی
پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-42

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی