پیوندهای مفید

انجمن آمار ایران


انجمن تحقیق در عملیات


انجمن ریاضی ایران


انجمن سیستم های فازی ایران


انجمن سیستم های هوشمند ایران


انجمن اروپایی فازی


انجمن آموزش مهندسی ایران


انجمن بین المللی سیستم های فازی


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران


مجله سیستم های فازی ایران