فرایند پذیرش مقالات

مقالات قابل انتشار در  نشریه سیستم های فازی و کاربردها

 مقالات پژوهشی ( research / original / regular article)

مروری (Review Article)

کوتاه (Short Paper)

مطالعه موردی (Case-study)

 کاربردی (Applied Article)

فنی (Technical Paper) 

ترویجی

می باشند.

سیستم های فازی و کاربردها بر مبنای اهداف تعیین شده مجله، طی مراحل ذیل مقالات ارسال شده را مورد بررسی قرار می دهد:

1. به منظور ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنید. سپس از طریق پست الکترونیکی، رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد. پس از آن،  از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله و طی کردن تمام مراحل مشخص شده در آن، صرفاً فایل «پی - دی - اف» مقاله خود را  همراه با نامه برای سردبیر ارسال نمایید.

 2. در صورتی که مقاله ارسالی، ترجمه است باید فایل مقاله اصلی نیز (به عنوان فایل تکمیلی) ارسال شود. تصویرها و جدول های مرتبط با مقاله باید در فایل های جداگانه ارسال شوند.

 3. مقاله ارسالی در هیات تحریریه مجله مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت پذیرش اولیه به منظور طی مراحل داوری برای داور(داوران) ارسال می گردد.

 4. پس از اعلام شدن نظر داوران، موضوع مجددا در هیات تحریریه مطرح و درباره مقاله تصمیم گیری می شود. تصمیم گیری نهایی درباره مقاله از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده (مترجم) خواهد رسید.

 5. در صورتی که مقاله برای چاپ در مجله مناسب تشخیص داده شود، نویسنده(مترجم) موظف است از طریق همین سامانه فایل "زی پرشین" مقاله را برای نشریه ارسال نماید.

6. مجله در ویرایش و اصلاح متن مقاله (تالیف یا ترجمه) آزاد است.

 7. به منظور تسریع در فرایند داوری و چاپ، لطفا شیوه نگارش مقالات را در بخش راهنمای نویسندگان مطالعه و رعایت فرمایید.

 8. تمامی مراحل بررسی مقاله را می توانید از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله پیگیری فرمایید.

فلوچارت زمانی مراحل بررسی مقاله