کسب رتبه علمی مجله سیستم های فازی و کاربردها از کمیسیون نشریات وزارت علوم

کسب رتبه علمی مجله سیستم های فازی و کاربردها از کمیسیون نشریات وزارت علوم

با افتخار باستحضار می رساند، مجله سیستم های فازی و کاربردها از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه ج مجلات علمی را اخذ نمود.

https://journals.msrt.ir/home/detail/11856