اهداف و چشم انداز

 سیستم های فازی و کاربردها یک نشریه با درجه علمی است که عمدتاٌ مطالب زیر را در حوزه های نظری و کاربردی سیستم های فازی در بر می گیرد:

مقالات توصیفی و ترویجی در زمینه های تفکر فازی، مبانی و اصول نظری و کاربردی سیستم های فازی

مباحث و مطالب آموزشی در سطوح مختلف دوره های دانشجویی

مقالات پژوهشی در سطحی که برای بخش قابل ملاحظه ای از دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و یا کاربران سودمند باشد

مطالب مناسب در سطح کتب درسی دوره ها و رشته های مختلف دانشگاهی

مقالات مروری حاوی مرور و مقایسه  روش های مختلف در یک شاخه از حوزه سیستم های فازی

معرفی، نقد و بررسی کتاب ها، مجلات، وبگاه ها، نرم افزارها، درس ها و دوره های مرتبط با سیستم های فازی

مطالعات موردیِ کاربردی یا گزارش هایی از طرح های مهم مرتبط با سیستم های فازی

مقاله هایی در زمینه معرفی نتایج، موضوع ها و رویکردهای نوین در حوزه سیستم های فازی