کلیدواژه‌ها = درخت فراگیر کمینه
رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 111-123

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی