کلیدواژه‌ها = آزمون آماری
آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 271-292

زهرا اصغری؛ حسن زارعی؛ محمد قاسم اکبری