کلیدواژه‌ها = گراف همبند
گراف متناظر با ابرگروهوار فازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-81

رضا عامری؛ زهرا ناظم عاشورا