مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 بخش ریاضی,، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان،, کرمان,، ایران

2 بخش ریاضی،, دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 گروه ریاضی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

20.1001.1.27174409.1398.2.2.2.2=DOR

چکیده

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهمیت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﺗﻮﻣﺎﺗﺎ، ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﺑﺘﺪا، ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﭙﺲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی ﺷﻬﻮدی، اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﺷﻬﻮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اداﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒﺮ ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﯾﮏ اراﯾﻪ ﺷﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ LB ﺑﯿﺎن ﻣﯽ شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها


[1] شمسی زاده، م، زاهدی، م. م. (1398) مروری بر اتوماتای فازی، شماره 1، صص. 69 تا 87، سیستم های فازی و کاربردها.
 
[2] Atanassov, K. (1986) Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 20, 87-96.
 
[3] Atanassov, K. Stoeva, S. (1984) Intuitionistic L-fuzzy sets. In: R. Trappl (ed.) Cybernetics and Systems Research 2. Elsevier, North-Holland, 539-540.
 
[4] Belohlávek, R. (2002) Fuzzy Relational Systems: Foundations and Principles, Kluwer, NewYork.
 
[5] Davvaz, B. Dudek, W. A. Jun, Y. B. (2006) Intuitionistic fuzzy H v-submodules, Information Sciences, 176, 285-300.
 
[6] Doostfatemeh, M. Kremer, S. C. (2005) New directions in fuzzy automata, International Journal of Approximate Reasoning, 38, 175-214.
 
[7] Dudek, W. A. Davvaz, B. Jun, Y. B. (2005) On intuitionistic fuzzy sub-hyperquasigroups of hyperquasigroups, Information Sciences 170, 251-262.
 
[8] Gerstenkorn, T. Tepavĉević, A. (2004) Lattice valued intuitionistic fuzzy sets, Central European Journal of Mathematics 2, 388-398.
 
[9] Hájek, P. (1998) Metamathematics of Fuzzy Logic, Trends in Logic, 4, Kluwer, Dordercht.
 
[10] Jun, Y. B. (2005) Intuitionistic fuzzy finite state machines, Journal of Applied Mathematics and Computing, 17, 109-120.
 
[11] Jun, Y. B. Öztürk, M. A. Park, C. H. (2007) Intuitionistic nil radicals of intuitionistic fuzzy ideals and Euclidean intuitionistic fuzzy ideals in rings, Information Sciences, 177, 4662-4677.
 
[12] Santos, E. S. (1968) Maximin automata, Information and Control, 13, 363-377.
 
[13] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2016) A note on ”Quotient structures of intuitionistic fuzzy finite state machines, Journal of Applied Mathematics and Computing, 51, 413-423.
 
[14] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2019) Bisimulation of type 2 for BL- general fuzzy automata, Soft Computing, doi.org/10.1007/s00500-019-03812-y, 9843-9852.
 
[15] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2018) I-homomorphism for BL-I-general L-fuzzy automata, Journal of Mahani Mathematical Research Center, 7, 57-77.
 
[16] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2016) Intuitionistic general fuzzy automata, Soft Computing, 20, 3505-3519.
 
[17] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2016) Minimal and statewise minimal intuitionistic general L-fuzzy automata, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 13, 131-152.
 
[18] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. (2015) Minimal intuitionistic general L-fuzzy automata, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 35, 155-186.
 
[19] Shamsizadeh, M. Zahedi, M. M. Abolpour, Kh. (2016) Bisimulation for BL-general fuzzy automata, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 13, 35-50.
 
[20] Wee, W. G. (1968) On generalizations of adaptive algorithms and application of the fuzzy sets concept to pattern classification, 4587-4587.
 
[21] Wu, W. (1994) Commutative implications on complete lattices, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2, 333-341.
 
[22] Zadeh, L. A. (1965) Fuzzy sets, Information and control, 8, 338-353.
 
[23] Zahedi, M. M. Horry, M. Abolpor, Kh. (2008) Bifuzzy (General) topology on max-min general fuzzy automata, Advanced in Fuzzy Mathematics, 3, 51-68.