مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی

20.1001.1.27174409.1398.2.2.4.4=DOR

چکیده

در این مقاله، مقدمه‌ای بطور کامل و منظم از فازی مردد، که شامل قوانین عملیاتی مجموعه فازی مردد است را با ارائه مثال‌های متنوع بیان می‌کنیم. همچنین برخی از گسترش‌های مجموعه فازی مردد را به همراه قوانین عملیاتی آنها بازگو خواهیم کرد. این مقاله برای مهندسین، تکنسین‌ها و محققان در زمینه‌های ریاضی فازی، تحقیق در عملیات، علوم اطلاعات، علوم مدیریت و مهندسی در جهت آشنایی و بهره‌مندی با فازی مردد، مناسب است.

کلیدواژه‌ها


[1] Atanassov KT (1986) lntuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 20(1), 87-96.
 
[2] Chen N, Xu ZS (2014) Properties of interval-valued hesitant fuzzy sets. J Intell Fuzzy Syst, 27(1), 143–158.
 
[3] Chen N, Xu ZS, Xia MM (2013) Interval-valued hesitant preference relations and their applications to group decision making. Knowl-Based Syst, 37, 528–540.
 
[4] Chen N, Xu ZS, Xia MM (2015) The ELECTRE I multi-criteria decision making method based on hesitant fuzzy sets. Int J Inf Technol Decis Making, 14(3), 621–657.
 
[5] Liao HC, Xu ZS (2014a) Subtraction and division operations over hesitant fuzzy sets. J Intell Fuzzy Syst, 27(1), 65–72.
 
[6] Liao HC, Xu ZS, Zeng XJ (2015c) Hesitant fuzzy linguistic VIKOR method and its application in qualitative multiple criteria decision making. IEEE Trans Fuzzy Syst, 23(5), 1343–1355.
 
[7] Mendel J.M., Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems, Introduction and New Directions 2nd Edition. Springer International Publishing, (2017).
 
[8] Torra V (2010) Hesitant fuzzy sets. Int J Intell Syst, 25, 529–539.
 
[9] Torra V, Narukawa Y (2009) On hesitant fuzzy sets and decision. The 18th IEEE international conference on fuzzy systems (FS’09). Jeju Island, Korea, pp 1378–1382.
 
[10] Xia MM, Xu ZS (2011a) Hesitant fuzzy information aggregation in decision making. Int J Approximate Reasoning, 52(3), 395–407.
 
[11] Xu ZS, Da QL (2002) The uncertain OWA operator. Int J Intell Syst, 17, 569–575.
 
[12] Zadeh LA (1965) Fuzzy sets. Inf Control, 8, 338–353.
 
[13] Zhu B, Xu ZS, Xia MM (2012) Dual hesitant fuzzy set. J Appl Math, 2012, 1-13.