بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

2 گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

20.1001.1.27174409.1398.2.2.7.7=DOR

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر طلاق از طریق خبرگان روانشناس و قضات دادگاههای خانواده با استفاده از نقشه شناختی فازی است.
روش: شرکت کنندگان این پژوهش20 نفر از خبرگان حوزه پژوهش طلاق متشکل از اساتید دانشگاه ، روانشناسان و قضات دادگاه های خانواده در دادگستری خراسان رضوی بودند که عوامل موثر بر طلاق را در نظریه انگیزش - انتظار ویکتور وروم از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه های با عبارت فازی بررسی نمودند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیر انتظارات برآورده نشده با درجه مرکزیت 59/2، مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر دیگر متغیرها و پدیده طلاق است. پس‌ازآن اعتیاد با درجه مرکزیت 70/1 و دخالت خانواده ها با درجه مرکزیت 38/1، دومین و سومین متغیر تأثیرگذار در مدل نقشه شناختی فازی طلاق پژوهش می‌باشد.
نتیجه گیری: این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه توجه به عوامل مؤثر برطلاق در درمانهای روانشناختی و مشاوره های حقوقی برای روانشناسان و قضات دادگاههای خانواده حاصل می کند و ضمن شناسایی دقیق عوامل موثر طلاق ، در جهت پیشگیری از آسیب های خانواده ارائه طریق می نماید.

کلیدواژه‌ها


[1] احمدی، حبیب (۱۳۸۳)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات سمت.
 
 [۲] خان محمدی، ذبیح اله، بزازیان، سعیده، امیری مجد، مجتبی، قمری، محمد (۱۳۹۷)، پیش بینی طلاق عاطفی براساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده، روانشناسی خانواده، دوره ۵، شماره ۱، ۳۰-۱۷.
 
[3] رحیمی، حسین (۱۳۷۹)، بررسی علل طلاق در استان خراسان. فصلنامه جمعیت. شماره ۳۳ و ۳۴.
 
[4] ساروخانی، باقر (۱۳۷۶)، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عاملهای آن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
[5] صدرالاشرفی، مسعود؛ خنکدار طارسی، معصومه؛ شمخانی، اژدر؛ یوسفی افراشته، مجید (۱۳۹۱)، آسیب شناسی طلاق و راههای پیشگیری از آن. مجله مهندسی فرهنگی، شماره 50.
 
[۶] عابدینی، صمد (۱۳۹۵)، بررسی تأثیر مقدار دخالت اطرافیان و طرفداری از خانواده پدری بر مقدار دلسردی از زندگی با همسر (مورد مطالعه زوجین شهر تبریز)، ویژه نامه زن و جامعه، شماره ۵، ۳۲-۲۱.
 
[7] قربانی، سمیرا (۱۳۹۵)، تاثیر اعتیاد بر طلاق والدین و تاثیر اعتیاد و طلاق والدین بر بزهکاری فرزندان، ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق.
 
[8] Doost mohammadi, A., Mousavi, S. A., Amani Sari Beigloo, J. (2012). A study of the causes of wars between the government and the shiites of yemen based on “fuzzy cognitive maps”. Journal of international and area studies, 19(1), 73-90.
 
[9] Haji Hosseini Shahroudi, H., (2000) study the sociological phenomenon of di- vorce, Journal, marefat, September, No. 45 Hossain, S.; Brooks, L. (2008). Fuzzy cognitive map modeling educational software adoption. Computers Education, 51, 1569–88.
 
[10] Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps, International Journal of Man-Machine Studies, 24, 65-75. Özesmi, U.; Özesmi, S.L. (2004). Ecological models based on people’s knowledge: a multi-step fuzzy cognitive mapping approach, Ecolog- ical Modeling, 176, 43–64.
 
[11] Tavassoli, GH (2010) Theory of Sociology, Tehran, Samt Publishing .
 
[12] Valchak, I., Bovenz, Sh., (2011.) Divorce from the perspective of children .trjmh Farzaneh Taheri, Tehran, Central Publishing.
 
[13] Wong, S., Goodwin, R. (2009), Experiencing marital satisfaction across three cultures› Brunel University, UK, Journal of Social and Personal Relationships.