برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.8.8=DOR

چکیده

برنامه ریزی دوترازه یکی از مسائل پرکاربرد در برنامه ریزی چند ترازه می باشد که در آن دو تصمیم گیرنده در یک ساختار سلسله مراتبی بترتیب تصمیم می گیرند. در تراز بالایی، پیشرو و در تراز پایینی، دنباله رو قرار دارند. در این مقاله، برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای نادقیق، مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم بهترین - kام برای برنامه ریزی کسری خطی دوترازه ی بازه ای تعمیم داده شده است. از طرفی برنامه ریزی کسری خطی دوترازه ی فازی با استفاده از - αبرش به یک برنامه ریزی بازه ای تبدیل شده و با استفاده از الگوریتم مطرح شده، حل می گردد. جواب های بدست آمده به تصمیم گیرنده کمک می کند که جواب مورد نظرش را انتخاب کند

کلیدواژه‌ها


[1] P . P . Dey , S . Pramanik , ” Goal programming approach to linear fractional bilevel programming problem based on Taylor series approximation,” Int . J . Pure Appl . Sci .Technol . 6(2)(2011),115-123.
 
[2] M . Sakawa , I . Nishizaki , Y . Uemura , ” Interactive fuzzy programming for tow-level linear fractional programming problems with fuzzy parameters ” ,Fuzzy sets and Systems 115(2000),93-103.
 
[3] M . Sakawa , I . Nishizaki , ” Interactive fuzzy programming for two-level linear fractional programming problems ” , Fuzzy sets and Systems 119(2001),31-40.
 
[4] M . Sakawa , I . Nishizaki , Y . Uemura , ” Interactive fuzzy programming for tow-level linear and fractional production and assignment problem : A case study,” European Journal of Operational Research 135(2001)142-157.
 
[5] H . I . Calvete , C . Gale , ” The bilevel linear/linear fractional programming problem ” , European Journal of Operational Research 114(1999)188-197.
 
[6] H . I . Calvete , C . Gale , ” A note on bilevel fractional programming problem ” , European Journal of Operational Research 152(2004)296-299.
 
[7] S . Mishra , ” Weighting method for bilevel linear fractional programming ” , European Journal of Operational Research 183(2007)296-302.
 
[8] M . Borza , A . S . Rambely , M . Saraj , ” A Stackelberg solution to a two-level linear fractional programming problem with interval coefficients in the objective functions ” , Sains Malaysiana 41(21)(2012)1651-1656 .
 
[9] A . Ren , ” A novel method for solving the fully fuzzy bilevel linear programming problem ” , Mathematical Problems in Engineering, Volumes (2015) , Article ID 280380 , 11 pages.
 
[10] S. Keikha, A. Payan, B. Rahmani Parchikolaei, ”Solving bi-level linear fractional programming problem by Bi-level linear programming problem: an extension to variable transformation of charnes and cooper ”, International Conference on Nonlinear Modeling & optimization, (2012).
 
[11] J. Bard, ”Practical bilevel optimization: algorithms and applications” , Kluver Academic Publishers, The Netherlands, USA, (1988).