کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.9.9=DOR

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر غیرخطی تورم و بیکاری بر اجاره بهای منازل مسکونی شهرهای بزرگ ایران است. در این راستا با به کارگیری از مدل غیرخطی لجستیک و رهیافت فازی با استفاده از داده های سالانه ١٣۶١ تا ١٣٩۵ به تجزیه و تحلیل متغیرهای مؤثر بر اجاره بهای منازل مسکونی در شهرهای بزرگ می پردازیم. به کمک آزمون تراسورتا، برازش مدل غیرخطی لجستیک برداده ها تائید می شود. لذا بر اساس مدل غیرخطی لجستیک، تغییرات متغیرهای مستقل به سه قسمت (آستانه پایین، آستانه وسط و آستانه بالا) تقسیم شده و نتایج نشان می دهد که تغییر در تورم در حد آستانه بالا بیشترین تأثیر را بر اجاره بهای منازل مسکونی دارد. این تأثیر در حد آستانه متوسط هم قابل توجه است،که بیانگر وجود چسبندگی تورم در بخش اجاره بهای مسکن است. وجود نقش انتظارات تورمی در افزایش اجاره بها منازل مسکونی در ایران قابل انکار نیست چرا که تأثیر درصد تغییر در اجاره بهای دوره قبل بر اجاره بهای دوره جاری در تمام آستانه ها مثبت است. از طرفی درصد تغییر در بیکاری بر اجاره بها در حد آستانه بالا، حد آستانه پایین و متوسط نیز تأثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها


[1] اکبری، ن. و عمادزاده، م. (۱۳۸۳)، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی. سال ۱۳۸۲ ، شماره ۱۱ و ۱۲ ، صص ۱۱۷-۹۷.
 
[2] جعفری صمیمی ا. علمی ز. هادی زاده ا. ۱۳۸۶. عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، ۹(۳۲)، صص ۵۳-۰۳۱
 
[3] خیابانی، ن. ۱۳۸۲ . عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، فصل نامه اقتصاد مسکن، صص ۵۲-۴۶.
 
[4] قلی زاده ع.  ملاولی  ط. ۱۳۹۱.  بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیر نفتی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،۲۰ (۶۳)، صص ۱۰۴-۰۸۳
 
[5] پور موسی، ر. تحلیل سری های زمانی کاربردی از دیدگاه قلمرو زمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1393.
 
[6] Aznarte, J. L. Medeiros, M. C., and Benیtez, J. M. (2010). Linearity testing for fuzzy rule-based models. Fuzzy Sets and Systems, 161(13), pp. 1836-1851.
 
[7] Terasvirta, T., 1994. Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autore- gressive models. Journal of the American Statistical Association 89, 208–218.
 
[8] Hin Li, Ling and Lin Ge, Cha,(2008) Inflation and housing market in Shanghai, Property Management, Vol. 26, No. 4, pp. 273-288.
 
[9] Demary, M. The Link Between Output, Inflation, Monetary Policy and Housing Price Dynamics, (2009) MPRA Paper No. 15978.
 
[10] Gimeno, R., and Martinez-Carrascal, C. (2010). The relationship between house prices and house purchase loans: The Spanish case. Journal of Banking and Finance, 34(8), 1849- 1855.
 
[11] Purchase Loans: The Spanish case. Journal of Banking and Finance, No 34, pp. 1849- 1855.
 
[12] Gareis, J. and Mayer, E. (2013). “What Drives Ireland’s Housing Market? A Bayesian DSGE Approach”. Open Economies Review, 24, pp. 919-961.
 
[13] Andreas B, Jesْs, Philipp M. (2015). “Energy inflation and house price corrections”. En- ergy Economics 48, pp. 109–116.
 
[14] Roland F, Joachim Z. (2016). “The economic drivers of differences in house price inflation rates across MSAs”. Journal of Housing Economics 31, pp. 35–53.
 
[15] Box, G. E., and Jenkis, G. M. (1970). Time series analysis for casting and control (No. 519.232 B6).
 
[16] H.S. Byun, K.H. Lee, Adecision support system for the selection of a rapid prototyping process using the modified TOPSIS method, International Journal of Advanced Manufac- turing Technology 26 (11–12) (2005), pp. 1338–1347.
 
[17] R.I. John, P.R. Innocent, Modeling uncertainty in clinical diagnosis using fuzzy logic, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 35 (6) (2005), pp. 1340– 1350.
 
[18] Lee, B. Kosko,W.F. Anderson, Modeling gunshot bruises in soft body armor with an adaptive fuzzy system, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 35 (6)(2005), pp. 1374–1390.
 
[19] C. Fernando Vieira, L. Brito Palma, R. Neves da Silva, Robust fault diagnosis approach using analytical and knowledge based techniques applied to a water tank system, Interna- tional Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Commu- nications 13 (4) (2005), pp. 237–244.
 
 
[21] Tong, H. (1978). On a threshold model in pattern recognition and signal processing,(Ed) C. Chen. Sijhoff and Noonhoff, Amsterdam.