کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 بخش علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش علوم کامپیوتر، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

20.1001.1.27174409.1398.2.2.10.0=DOR

چکیده

با توجه به ارتقاء فناوری، خودروهای الکتریکی هیبریدی به عنوان جایگزین مناسبی برای خودروهای متداول، به دلایل گوناگون مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. به طور کلی خودروهای الکتریکی هیبریدی به خودروهایی اطلاق می شوند که برای رانش از بیش از دو منبع تولید توان استفاده می کنند. در این عرصه رقابت اصلی تولیدکنندگان، در خصوص طراحی سیستم کنترل این نوع خودروها است. سیستم کنترل مبتنی بر مدیریت انرژی منابع چندگانه و تولید توان این خودروها است که می بایست الزاماتی را که وابستگی نزدیکی به ساختار سیستم محرکه رانشی، مشخصات و المان های خودرو دارد را برآورده کند. در این مقاله با بهینه سازی توابع عضویت فازی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی گرانشی، سطح شارژ باتری را در حد قابل قبول نگه داشته و همچنین مصرف سوخت را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] ا. لطفى. ارائه روش پیشنهادی جدید استراتژی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودرو الکتریکی هیبریدی، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه شهید باهنر کرمان، بهمن ماه ۱۳۹۳.
 
[2] م. ب. دو دولتشاهی، ح. نظام آبادیپور، م. ماشین چی، حل نمونه های بزرگ مسئله فروشنده دوره گرد متقارن با استفاده از یک الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته ترکیبی، علوم و مهندسی کامپیوتر، نشریه علمی پژوهشی انجمن کامپیوتر ایران، ۹ (۱) (۱۳۹۰)، ۱۱-۱.
 
[٣] م. ح. رنجبر، ا. لطفی، س. م. علی محمدی، طراحی یک استراتژی کنترلی و مدیریت انرژی سلسله مراتبی در خودروی برقی هایبرید، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق تهران. ایران ( ۲۰۱۴).
 
[4] س. م. طاهری، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۵.
 
 [۵] م. ماشین چی، مجموعه های مشکک، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره ۱۳۳، سال ۱۳۷۹.
 
 [6]  ح. نظام آبادی پور،  الگوریتم وراثتی: مفاهیم پایه و مباحث پیشرفته، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۹.
 
[7] H. Alipour and B. Asaei, A heuristic power management strategy for plug-in hybrid electric vehicles, In Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS), (2011), 1-6.
 
[8] H . Azadi Kherabadi, S. Ebrahimi Mood and M. M. Javidi, Mutation: A New Operator in Gravitational Search Algorithm Using Fuzzy Controller, Cybernetics and Information Technologies 17(1) (2017), 72-86.
 
[9] Y. Gao and M. Ehsani, Design and control methodology of plug-in hybrid electric vehicles, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 57 (2)(2010), 633-640.
 
[10] Q . Gong, Y. Li and Z. Peng, Trip based power management of plug-in hybrid electric vehicle with two-scale dynamic programming, In Vehicle Power and Propulsion Conference, (2007), 12-19.
 
[11] Q. Gong, Y. Li and Z. Peng, Computationally efficient optimal power management for plug-in hybrid electric vehicles based on spatial-domain two-scale dynamic programming, In Vehicular Electronics and Safety, (2008) 90-95.
 
[12] X . Hui, and D.Yunbo,The study of plug-in hybrid electric vehicle power management strategy simulation, In Vehicle Power and Propulsion Conference, (2008), 1-3.
 
[13] S. Li, S. Sharkh, F. Walsh, and C. Zhang, Energy and battery management of a plug-in series hybrid electric vehicle using fuzzy logic, IEEE Transactions on Vehicular Technology 60 (8) (2011), 3571-3585.
 
[14] Y. Li, Q. Zeng, C. Wang and Y. Li ,Research on fuzzy logic control strategy for a plug-in hybrid electric city public bus, In Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), (2010), 88-91.
 
[15] B.Liaw, and M. Dubarry, From driving cycle analysis to understanding battery perfor- mance in real-life electric hybrid vehicle operation, Journal of power sources, 174(1) (2007), 76-88.
 
[16] MATLAB and Statistics Toolbox Release 2016a The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States.
 
[17] E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour and S.Saryazdi, GSA: a gravitational search algorithm, Information sciences 179(13) (2009), 2232-2248.
 
[18] C. Shen and C. Xia, Notice of Retraction Optimal Power Split in a Hybrid Electric Vehicle Using Improved Dynamic Programming, In Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), (2010), 1-4.
 
[19] A. Soltani Sarvestani and A. Safavi, A novel optimal energy management strategy based on fuzzy logic for a hybrid electric vehicle, In Vehicular Electronics and Safety (ICVES), (2009), 141-145.
 
[20] C. Yang, J. Li, W. Sun, B. Zhang, Y. Gao and X. Yin, Study on global optimization of plug-in hybrid electric vehicle energy management strategies, In Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), (2010), 1-5.
 
[21] Sh. Xu, Investigation of EMS based on fuzzy logic controller for an ICE/battery/UC hybrid electric vehicle, In Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), (2011), 4041-4044.
 
[22] L. A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and control 8 (3) (1965) 338-353.