طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشگاه فسا

2 گروه مهندسی برق و کنترل، موسسه آموزش عالی پاسارگاد

20.1001.1.27174409.1399.3.1.9.4/DOR

چکیده

تعقیب نقطه ی حداکثر توان( MPP ) در صفحات خورشیدی برا ی بهبود بهره برداری از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و پاک، مورد توجه محققان است. سیستم PV این مقاله شامل صفحه ی PV ، مبدل DC / DC بوست و مقاومت بار است. ایده کنترل تعقیب((MPPT MPP  ، کنترل کننده مود لغزشی بازگشتی به عقب برمبنای روش دو حلقه یی است: حلقه اول برای جستجوی MPP و حلقه دوم برای تعقیب آن. با صفر کردن مشتق توان سیستم PV نسبت به جریان آن، MPP یافت گردید و ولتاژ در MPP  ولتاژ مرجع بدست آمد. عملکرد این کنترل کننده با استفاده از منطق فازی بهبود می یابد و از الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات (PSO) با هدف کمینه کردن میانگین اختلاف توان سیستم PV و حداکثر توان برای تعیین پارامترهای آن استفاده می شود. ازآنجاکه MPP با تغییر دما و تابش خورشید تغییر میکنند، عملکرد طرح کنترل پیشنهادی برای تغییر دما و تابش خورشید بررسی می گردد. نتایج کمی و کیفی شبیه سازی عملکرد مؤثر روش پیشنهادی را نشان میدهد. با در نظرگرفتن تغییرات مقاومت بار و پارامترهای اجزای سیستم در شرایط کاری نرمال، مقاوم بودن طرح کنترل پیشنهادی تایید می گردد

کلیدواژه‌ها


[1] Ajanovic and R. Haas, "Driving with the sun: Why environmentally benign electric vehicles must plug in at renewables," Solar Energy, vol. 21, pp. 169-180, 2015.
 
[2] L. Piegari and R. Rizzo, "Adaptive perturb and observe algorithm for photovoltaic maximum power point tracking," IET Renewable Power Generation, vol. 4, no. 4, pp. 317-328, 2010.
 
[3] F. Liu, S. Duan, F. Liu, B. Liu and Y. Kang, "A Variable Step Size INC MPPT Method for PV Systems," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 7, pp. 2622-2628, 2008.
 
[4] Q. Mei, M. Shan, L. Liu and J. M. Guerrero, "A Novel Improved Variable Step-Size Incremental-Resistance MPPT Method for PV Systems," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 6, 2011.
 
[5] N. Alajmi, K. H. Ahmed, S. J. Finney and B. W. Williams, "Fuzzy-Logic-Control Approach of a Modified Hill-Climbing Method for Maximum Power Point in Microgrid Standalone Photovoltaic System," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 4, pp. 1022-1030, 2011.
 
[6] Y.-H. Liu, C.-L. Liu, J.-W. Huang and J.-H. Chen, "Neural-network-based maximum power point tracking methods for photovoltaic systems operating under fast changing environments," Solar Energy, vol. 89, pp. 42-53, 2013.
 
[7] N. Mazouz and A. Midoun, "Control of a DC/DC converter by fuzzy controller for a solar pumping system," International Journal of Electrical Power Energy Systems, vol. 33, no. 10, pp. 1623-1630, 2011.
 
[8] Syafaruddin, E. Karatepe and T. Hiyama, "Artificial neural network-polar coordinated fuzzy controller based maximum power point tracking control under partially shaded conditions," IET Renewable Power Generation, vol. 3, no. 2, pp. 239-253, 2009.
 
[9] B. Salah and M. Ouali, "Comparison of fuzzy logic and neural network in maximum power point tracker for PV systems," Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 1, pp. 43-50, 2011.
 
[10] C.-C. Chu and C.-L. Chen, "Robust maximum power point tracking method for photovoltaic cells: A sliding mode control approach,” Solar Energy, vol. 83, no. 8, pp. 1370-1378, 2009.
 
[11] Bianconi, J. Calvente, R. Giral, E. Mamarelis, G. Petrone, C. A. Ramos-Paja, G. Spagnuolo and M. Vitelli, "A Fast Current-Based MPPT Technique Employing Sliding Mode Control,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 3, pp. 1168-1178, 2013.
 
[12] L. Letting, J. Munda and Y. Hamam, "Optimization of a fuzzy logic controller for PV grid inverter control using S-function based PSO,” Solar Energy, vol. 86, no. 6, pp. 1689-1700, 2012.
 
[13] R. Espinoza-Trejo and E. Bárcenas-Bárcenas, "Voltage-Oriented Input-Output Linearization Controller as Maximum Power Point Tracking Technique for Photovoltaic Systems," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 6, pp. 3499-3507, 2015.
 
[14] D. Lalili, A. Mellit, N. Lourci, B. Medjahed and C. Boubakir, "State feedback control and variable step size MPPT algorithm of three-level grid-connected photovoltaic inverter," Solar Energy, vol. 98, no. C, pp. 561-571, 2013.
 
[15] M. R. Mojallizadeh, M. Badamchizadeh, S. Khanmoham, "Chattering free full-order terminal sliding-mode control for maximum power point tracking of photo-voltaic cells," IET Renewable Power Generation, vol. 11, no. 1, pp. 85-91, 2017.
 
[16] M. R. Mojallizadeh and M. A. Badamch, "Second-order fuzzy sliding-mode control of photovoltaic power generation systems," Solar Energy, vol. 149, pp. 332-340, 2017.
 
[17] R. Pradhan and B. Subudhi, "Double Integral Sliding Mode MPPT Control of a Photovoltaic System," IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 24, no. 1, pp. 285-292, 2016.
 
[18] Shamsoddini, Maximum Power Point Tracking Of Photovoltaic, Kerman: M. Sc. Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, 2015.
 
[19] K. Dahech, M. Allouche, T. Damak and F. Tadeo, "Backstepping sliding mode control for maximum power point tracking of a photovoltaic system,” Electric Power Systems Research, vol. 143, pp. 182-188, 2017.
 
[20] Bounechba, A. Bouzid, K. Nabti and H. Benalla, "Comparison of perturb observe and fuzzy logic in maximum power point tracker for PV systems," Energy Procedia, vol. 50, pp. 677-684, 2014.
 
[21] F. Jamshidi, S. L. Emamzadehei and M. M. Ghanbarian, "Using fuzzy PI controller optimized by PSO for frequency control of island microgrids," Journal of Soft Computing and Information Technology, vol. 6, no. 1, pp. 36-43, 2017.
 
[22] Delavari and S. Z. Rashidnejad heydari, "Fractional order Adaptive Terminal Sliding Mode Controller Design for MPPT in a Solar Cell under Normal and Partial Shading Condition," Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering, vol. 5, no. 2, pp. 4-22, 2019.
 
[23] C. S. Chiu, Y. L. Ouyang and C. Y. Ku, "Terminal sliding mode control for maximum power point tracking of photovoltaic power generation systems," Solar Energy, vol. 86, no. 10, pp. 2986-2995, 2012.
 
[24] Enrique, J. Andújar and M. Bohórquez, "A reliable, fast and low cost maximum power point tracker for photovoltaic applications," Solar Energy, vol. 84, no. 1, pp. 79-89, 2010.
 
[25] Dehghanzadeh, G. Farahani and M. Maboodi, "Maximum Power Point Tracking of a Photovoltaic System Using Modified Incremental Algorithm and Model Predictive Control," Journal of Control, vol. 12, no. 2, pp. 67-75, 2018.
[26] H. Abid, I. Zaidi, A. Toumi and M. Chaabane, "T-S Fuzzy Algorithm for Photo-voltaic Panel," International Journal of Fuzzy Systems, vol. 17, no. 2, pp. 215-223, 2017.
 
[27] M. Allouche, K. Dahech, M. Chaabane and D. Mehdi, "Fuzzy observer-based control for maximum power-point tracking of a photovoltaic system," International Journal of Systems Science, vol. 49, no. 8, pp. 1061-1073, 2018.
 
[28] M. Effatpanah Hesary, "The Optimization of Parallel Distributed Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic Systems," Ferdowsi University of Mashhad, 2016.