برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند

20.1001.1.27174409.1399.3.1.7.2/DOR

چکیده

در این مقاله، یک روش برای برآورد بیز فازی بر اساس داده های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیاده‌سازی روش مورد نظر، ابتدا یک تابع پسین تحت تابع پیشین فازی و داده‌های فازی بر اساس رویکرد فیتل محاسبه می‌گردد. در ادامه، برخی برآوردهای بیز نقطه‌ای فازی شامل میانه فازی، میانگین فازی و مد فازی توزیع پسین ارائه گردیده است. برتری شیوه ارائه شده در این است که برای پارامتر جامعه، برآوردهای بیز فازی مختلفی را ارائه می‌دهد که با توجه به شرایط داده‌های فازی (با وجود یا عدم وجود داده‌های پرت)، می‌توان از آنها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


[1] س. م. طاهری، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۵.
 
[2] س. م. طاهری، م. ماشین چی، مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۷.
 
[3] م. عارفی، س. م. طاهری، برآورد بیزی براساس توزیع پسین امکانی با داده های فازی، مجله اندیشه آماری (ویژه دومین کارگاه آمار و احتمال فازی)، سال دوازدهم، شماره اول،  ۸۵-۱۳۸۶،۷۷.
 
[4] M. Arefi, S. M. Taheri, "Possibilistic Bayesian inference based on fuzzy data”, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, vol. 7, pp. 753-763, 2016.
 
[5] V.G. Bardakhchyan, "Fuzzy Bayesian inferences", Physical and Mathematical Sciences, vol. 51, pp. 8-12, 2017.
 
[6] J. O. Breger, “Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis", Springer, New York, 1985.
 
[7] M. Gil, N. Corral, and P. Gil, "The fuzzy decision problem: An approach to the pointe estimation problem with fuzzy information", European Journal of operational Research, vol. 22, pp. 26-34, 1985.
 
[8] S. Lapointe, B. Bobee, “Revision of possibility distributions: A Bayesian inference pattern", Fuzzy Sets and Systems, vol. 116, pp. 119-140,2000.
 
[9] S. Schnatter, "On fuzzy Bayesian inference”, Fuzzy Sets and Systems, vol. 60, pp. 41-58, 1993.
 
[10] S. M. Taheri, and J. Behboodian, “On Bayesian approach to fuzzy testing hypothesis with fuzzy data”, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 19, pp. 139-154, 2006.
 
[11] R. Viertl, "Foundations of fuzzy Bayesian inference", Journal of Uncertain Systems, vol. 2, pp. 187-191, 2008.
 
[12] Y. You, J. Li, and L. Shen, “An effective Bayesian network parameters learning algorithm for autonomous mission decision-making under scarce data", International Journal of Machine Learning and Cybernetics, vol. 10, pp.549-561, 2019.