احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1399.3.1.11.6/DOR

چکیده

در این مطالعه به بررسی شاخص کارایی C'p تحت توزیع نمایی و محاسبه ی احتمال پسین کارایی فرآیند با توجه به رویکرد بیز پرداخته می شود. از طرفی در بسیاری از فرآیندهای موجود در طبیعت اطلاعات بدست آمده فازی هستند، بنابراین در این مطالعه حدود مشخصه ی فنی را به صورت فازی در نظر گرفته می شود. هدف این مقاله محاسبه ی احتمال شاخص کارایی C'p برای فرآیندی با توزیع نمایی است که دارای حدود مشخصه‌ی فنی فازی می باشد. درنهایت یک مثال برای محاسبه ی این احتمال بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


[1] پرچمی ،ع، ماشین چی، م، (۱۳۸۹) کنترل کیفیت آماری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 
[2] دولت زاده، ب، امیرزاده، و، ماشینچی، م، (۱۳۹۴) محاسبه ی شاخص کارایی Cp برای فرایندی با توزیع نمایی. چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران.
 
[3] Berger, J. O. (1985) Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. Springer, New York.
 
[4] Berger, J. O., Wolpert, R. L. (1988) The Likelihood Principle. Institute of Mathematical Statistics, Hayward California.
 
[5] Kots, S., Johnson, N. L. (1993) Process Capability Indices. Chapman and Hall, London.
 
[6] Kots, S., Lovelace, C. R. (1998) Process Capability Indices in Theory and Practice. Arnold, London.
 
[7] Parchami, A., Mashinchi, M. (2010) A new generation of process capability indices. Journal of Applied Statistics, 37(1), pp. 77-89.
 
[8] Parchami A., Mashinchi, M., Sharayei, A. (2010) An effective approach for measuring the capability of manufacturing processes. Production Planning and Control, 21(3), pp. 250-257.
 
[9] Raftery, A. E. (1995) Bayesian model selection in social research. Sociological Methodology, 25, pp. 111-163.