کدنگاری روی BE -جبرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.1.2.7/DOR

چکیده

در این مقاله به‌عنوان طرح کدگذار تابع BE-مقدار را روی یک مجموعه دلخواه داده شده، معرفی نموده و قصد بر این است که با آن کدهای دودوئی بدست آوریم. سپس نشان داده خواهد شد که هر BE-جبر متناهی یک کد دودوئی تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Ahn, S.S. and So, K.K. (2008) On ideals and upper sets in BE-algebras, Sci. Math. Jpn. 68(2), 279-285.
 
[2] Berlekamp, E.R. Algebraic coding theory, New York, McGraw-Hill, 1988.
 
[3] Borumand Saeid, A., Fatemidokht, H., Flaut, C., Kuchaki Rafsanjani, M. (2015) On codes based on BCK-algebras, J. Intell. Fuzzy Syst. 29, 2133-2137.
 
[4] Borumand Saeid,A., Flaut, C., Hoskova-Mayerova, S., Afshar, M., Kuchaki Raf- sanjani, M. (2018) Some connections between BCK-algebras and n-ary block codes, Soft Comput. 22, 41—46.
 
[5] Borzooei, R.A., Borumand Saeid, A., Ameri, R., Rezaei, A. (2014) Involutory BE-algebras, J. Math. Applic. 37, 13—26.
 
[6] Encinas, L.H., Jun, Y.B., Song, S.Z. (2015) Codes generated by Rp-algebras val- ued functions, Appli. Math. Sci., 9(107), 5343-5352.
 
[7] Flaut, C., (2015) BCK-algebras arising from block codes, J. Intell. Fuzzy Syst. 28(4), 1829—1823.
 
[8] Fu, Y., Xin, X.L. (2017) Lattices and block codes, U.P.B. Sci. Bull., Series A., 79(3), 11-18.
 
[9] lorgulescu, A. (2016) New generalizations of BCI, BCK and Hilbert algebras-Part I. J. Mult. Valued Logic Soft Comput. 27, 353—406.
 
[10] Kim, H.S., Kim, Y.H. (2007) On BE-algebras, Sci. Math. Jpn. 66(1), 113-116.
 
[11] Jun, Y.B., Song, S.Z. (2011) Codes based on BCK-algebras, Inform. Sci, 181, 5102-5109.
 
[12] Meng, B.L. (2010) On filters in BE-algebras, Sci. Math. Jpn. 71, 201-207.
 
[13] Mostafa, S.M., Youssef, B.A., Ali Jad, H. (2016) Efficient algorithm for con- structing KU-algebras from block codes, Int. J. Eng. Sci. Inv. 5(5), 32—43.
 
[14] Rezaei, A., Borumand Saeid, A., Borzooei, R.A. (2013) Relation between Hilbert algebras and BE-algebras, Applic. Applic. Math. 8(2), 573—584.
 
[15] Rezaei, A., Borumand Saeid, A., Borzooei, R.A. (2014) KU-algebras are equiva- lent to commutative self distributive BE-algebras, Boll. di mat. Pura ed appl. 7(1), 1—9.
 
[16] Walendziak, A. (2009) On commutative BE-algebras, Sci. Math. Jpn. 69(2), 585— 588.
 
[17] B. O‘Neill, Semi-Riemannian geometry, Academic Press, 1986.
 
[18] J. Oprea, Differential geometry and its applications, Prentice Hall, second ed., 2004.