شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، مشهد، ایران

چکیده

کیفیت فرایندهایی که بر اساس رابطه تابعی بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل تعریف می‌شود، پروفایل نام دارد. اگر این رابطه به‌صورت تابع خطی از یک متغیر مستقل باشد، پروفایل خطی ساده نامیده می‌شود. در این مقاله، با استفاده از منطق فازی، دو شاخص کارایی تابعی برای پروفایل‌های خطی ساده پیشنهاد می‌شود و با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی، عملکرد آن‌ها در مقایسه با شاخص‌های تابعی موجود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که شاخص‌های جدید در بیان کارایی فرایند بهتر از شاخص‌های موجود عمل می‌کنند. برای نشان‌دادن طرز استفاده از شاخص‌های جدید، مثال واقعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Draper, N.R., and Smith, H. (2011) Applied Regression Analysis, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 
[2] Ebadi, M., and Shahriari, H. (2013) A process capability index for simple linear profile, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64, 857-865.
 
[3] Ebadi, M., and Amiri, A. (2012) Evaluation of process capability in multivariate simple linear profiles, Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering, 19 (6), 1960-1968.
 
[4] Hosseinifard, S.Z., Abbasi, B., and Abdollahian, M. (2011) Performance analysis in non-normal linear profiles using gamma distribution, In 2011 Eighth International Conference on Information Technology: New generations, Las Vegas, NV, USA, 603-607.
 
[5] Hosseinifard, S.Z., andAbbasi, B. (2012a) Evaluation of process capability indices of Linear profiles, International Journal of Quality & Reliability Management, 29 (2), 162-176.
 
[6] Hosseinifard, S.Z., and Abbasi, B. (2012b) Process capability analysis in non normal linear regression profiles, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 41 (10), 1761-1784.
 
[7] Kang, L., and Albin, S.L. (2000) On-line monitoring when the process yields a linear profile, Journal of Quality Technology, 32, 418-426.
 
[8] Kim, K., Mahmoud, M.A., and Woodall, W.H. (2003) On the monitoring of linear profiles, Journal of Quality Technology, 35, 317-328.
 
[9] Kunter, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., and Li, W. (2005) Applied linear statistical models, McGraw-Hill, Boston.
 
[10] Mahmoud, M.A., and Woodall, W.H. (2004) Phase I monitoring of linear profiles with calibration application, Technometrics, 46, 380-391.
 
[11] Mahmoud, M.A., Parker, P.A., Woodall, W.H., and Hawkins, D.M. (2007) A change point method for linear profile data, Quality and Reliability Engineering International, 23, 247-268.
 
[12] Mestek, O., Pavlik, J., and Suchánek, M. (1994) Multivariate control charts: control charts for calibration curves, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 350, 344-351.
 
[13] Nemati Keshteli, R., Baradaran Kazemzadeh, R., Amiri. A., and Noorossana, R. (2014) Developing functional process capability indices for simple linear profile , Scientia Iranica, 21 (3), 1044-1050.
 
[14] Noorossana, R., Vaghefi, A., and Dorri, M. (2011) Effect of non-normality on the monitoring of simple linear profiles, Quality and Reliability Engineering International, 27 (4), 425-436.
 
[15] Pakzad, A., Razavi, H., and Sadeghpour Gildh, B. (2021) Developing loss-based functional process capability indices for simple linear profile, Journal of Statistical Computation and Simulation, DOI: 10.1080/00949655.2021.1933486.
 
[16] Saghaei, A., Mehrjoo, M., and Amiri, A. (2009) A CUSUM-based method for monitoring simple linear profiles, International of Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45, 1252-1260.
 
[17] Shi, L., Chen, W. and Lu, L.F. (2014) An Approach for Simple Linear Profile Gauge R & R Studies, Discrete and Dynamic Optimization Problems in Operations Management, DOI: 10.1155/2014/816980.
 
[18] Zou, C. وZhang, Y. وand Wang, Z. (2006) A control chart based on a change-point model for monitoring linear profiles, IIE Transactions, 38, 1093-1103.
 
[19] Zou, C. Zhou, C., Wang, Z., and Tsung, F. (2007) A self-starting control chart for linear profiles, Journal of Quality Technology, 39 (4), 364-375.