معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از روش‌های کنترل کیفیت آماری در حوزه‌های مختلف پزشکی می‌تواند در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفیت ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترلی خاصی برای پایش مقادیر آماره‌هایی که بر اساس داده‌های فازی ساخته شده‌اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترلی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران قلبی، نتایج بررسی و مقایسه خواهند شد.
استفاده از روش‌های کنترل کیفیت آماری در حوزه‌های مختلف پزشکی می‌تواند در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفیت ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترلی خاصی برای پایش مقادیر آماره‌هایی که بر اساس داده‌های فازی ساخته شده‌اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترلی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران قلبی، نتایج بررسی و مقایسه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


[1] طاهری، م. و ماشین چی، م. (1387)  مقدمه‌ای بر احتمال و آمار فازی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.
 
[2] خدایی، ا. (1388) رگرسیون خطی فازی و کاربردهای آن در پژوهش های علوم اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران.
 
[3] Atalik, G. and Senturk, S. (2018) A new approach for parameter estimation in fuzzy logistic regression. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 15(1), 91-102.
 
[4] Atashgar, K. and Alanchari, A. (2017) Improving the Quality of Surgical and Treatment Processes Using Cumulative Sum Control Charts: A Comprehensive and Applied Review, Iranian Journal of Surgery, 25(1), 100-126.
 
[5] Gildeh, B. S. and Gien, D. (2002) A goodness of fit index to reliability analysis in fuzzy model. In3rd WSEAS international conference on fuzzy sets and fuzzy systems, Iterlaken, Switzerland.
 
[6] Klein, J. P. and Moeschberger, M. L. (1997) Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data, Springer: New York, 373-400.
 
[7] Lovegrove, J., Sherlaw-Jahnson, C., Valencia, O. and Gallivan, S. (1999) Monitoring the Performance of Cardiac Surgeons, Journal of the Operational Research Society, (50) , 684-689.
 
[8] Lovegrove, J., Valencia, O., Treasure, T., Sherlaw-Jahnson, C. and Gallivan, S. (1997) Monitoring the result of Cardiac surgery by variable-life-adjusted display, The Lancet, 18 (350(9085)) , 1128-1130.
 
[9] Montgomery, D. C. (1991) Introduction to Statistical Quality Control, Second Edition, John Wiley and Sons, New York.
 
[10] Moustakides, G. V. (1986) Optimal Stopping times for detecting changes in distributions, Annals of Statistics, (14), 1379-1387.
 
[11] Namdari, M., Yoon, J. H., Abadi, A., Taheri, S. M. and Choi, S. H. (2015) Fuzzy logistic regression with least absolute deviations estimators, Soft Computing, (19(4)), 909-917.
 
[12] Page, E. S. (1954) Continuous inspection Schemes, Biometrika, (41), 100-115.
 
[13] Parsonnet, V., Dean, D. and Bernstein, A. D. (1989) A method of uniform stratification of risks for evaluating the result surgery in acquired adult heart disease, Circulation, 779 (Supp11) , 1-12.
 
[14] Poloniecki, J., Valencia, O. and Littlejohns, P. (1998) Cumulative risk-adjusted mortality chart for detecting changes in dcath rate: Observational study of heart surgery, British Medical Journal,(316) , 1697-1700.
 
[15] Pourahmad, S., Ayatollahi, S. M. T., Taheri, S. M. and Agahi, Z. H. (2011) Fuzzy logistic regression based on the least squares approach with application in clinical studies, Computers and Mathematics with applications, (62) , 3353-3365.
 
[16] Sego, L. H. (2006) Ph.D. Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
 
[17] Sego, L. H., Reynolds, MR. Jr. and Woodall, W. H. (2009) Risk-adjusted monitoring of survival times, The journal of Statistics in Medicine, (28) , 1389-1401.
 
[18] Steiner, S. H., Cook, R. J., Farewell, V. T. and Treasure, T. (2000) Monitoring surgical performances using risk-adjusted cumulative sum charts, Biostatistics, (1) , 441-452.
 
[19] Woodall, W. H. (2006) The Use of Control Charts in Health-Care and PublicHealth Surveillance, Journal of Quality Technology, 89-104.