تقریب اعداد فازی مبتنی بر حفظ ترکیب توام پشتیبان و هسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

چکیده

هدف ما در این مقاله یافتن نزدیک ­ترین عدد فازی ذوزنقه ­ای به یک عدد فازی است که ترکیب محدب بازه­ های پشتیبان و هسته عدد فازی را حفظ می­ کند. این امکان به تصمیم گیرنده این اجازه را می­ دهد تا تقریب دلخواه یک عدد فازی را از یک دسته تقریب­ های ذوزنقه ­ای انتخاب کند.

کلیدواژه‌ها


[1] S. Abbasbandy, M. Amirfakhrian, The nearest approximation of a fuzzy quantity in parametric form, Appl. Math. Comput., 172, (2006), 624-632.
 
[2] S. Abbasbandy, B. Asady, The nearest trapezodial fuzzy number to a fuzzy quantity, Appl. Math. Comput., 156, (2004), 381-386.
 
[3] S. Abbasbandy, E. Ahmady, N. Ahmady, Triangular approximations of fuzzy numbers using weighted valuations, Soft Comput., 14, (2010),71-79.
 
[4] S. Abbasbandy, T. Hajjari, Weighted trapezoidal approximationpreserving core of a fuzzy number, Comput. Math. Appl., 59, (2010),3066-3077.
 
[5] T. Allahviranloo, M. Adabitabar Firozja, Note on Trapezodial approximation of fuzzy numbers, Fuzzy Sets Syst., 158, (2007), 755-756.
 
[6] A. Ban, Approximation of fuzzy numbers by trapezoidal fuzzy numbers preserving the expected interval, Fuzzy Sets Syst., 159, (2008), 1327-1344.
 
[7] M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis, Linear programming and network flows, First Edition,  Wiley, 1977.
 
[8] Y. Ch. Cano, H. R. Flores, F. Gomide, A new type of approximation for fuzzy intervals, Fuzzy Sets Syst., 159, (2008), 1376-1383.
 
[9] S. Chanas, On the interval approximation of a fuzzy number, Fuzzy Sets Syst., 122, (2001), 353-356.
 
[10] M. Delgado, M. A. Vila, W. Voxman, On a canonical representation of fuzzy numbers, Fuzzy Sets Syst., 93, (1998), 125-135.
 
[11] D. Dubois, H. Prade, Fuzzy sets and systems:theory and applications, Academic press, 1980.
 
[12] P. Grzegorzewski, Metrics and orders in space of fuzzy numbers, Fuzzy Sets Syst., 97, (1998), 83-94.
 
[13] P. Grzegorzewski, Nearest interval approximation of a fuzzy number, Fuzzy Sets Syst., 130, (2002), 321-330.
 
[14] P. Grzegorzewski, Approximation of a fuzzy number preserving entropylike nonspcifity, Oper. Res. Decis., 4, (2003), 49-59.
 
[15] P. Grzegorzewski, E. Mrowka , Trapezoidal approximations of fuzzy numbers, Fuzzy Sets Syst., 153, (2005), 115-135.
 
[16] P. Grzegorzewski, E. Mrowka, Trapezoidal approximations of fuzzy numbersrevisited, Fuzzy Sets Syst., 158, (2007), 757-768.
 
[17] M. Jimenez, J.A. Rivas, Fuzzy number approximation, Internat. J. Uncertain. Fuzziness and Knowledge-Based Syst., 6, (1998), 68-78.
 
[18] M. Ma, A. Kandel, M. Friedman, A new approach for defuzzification, Fuzzy Sets Syst., 111, (2000), 351-356.
 
[19] M. Ma, A. Kandel, M. Friedman, Correction to A new approach for defuzzification, Fuzzy Sets and Syst., 128, (2002), 133-134.
 
[20] E. N. Nasibov, S. Peker, On the nearest parametric approximation of a fuzzy number, Fuzzy Sets and Syst., 159, (2008), 1365-1375.
 
[21] W. Van Leekwijck, E. E. Kerre, Defuzzification: criteria and classification, Fuzzy Sets and Syst., 108, (1999), 159-178.
 
[22] E. Roventa, T. Spircu, Averaging procedures in defuzzification processes, Fuzzy Sets Syst., 136, (2003), 375-385.
 
[23] C.-T. Yeh, A note on trapezoidal approximations of fuzzy numbers, Fuzzy Sets and Syst., 158, (2007), 747-754.
 
[24] C.-T. Yeh, Weighted trapezoidal and triangular approximation of fuzzy numbers, Fuzzy Sets and Syst., 160, (2009), 3059-3079.
 
[25] H. J. Zimmermann, Fuzzy set theory and applications, Kluwer, Dorrecht,1985.