رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی در صنایع مس شهید باهنر کرمان پرداخته است. به منظور اولویت بندی هریک از معیارهای مدل تعالی سازمانی در راستای بهبود عملکرد منابع انسانی از دیدگاه کارشناسان و کارکنان از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد که از بین معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی از دیدگاه افراد مشارکت کننده در پژوهش معیار شرکت‌ها و منابع در رتبه اول، معیاررهبری با امتیاز نهایی در رتبه دوم، نتایج کسب و کار (فرایند) با امتیاز نهایی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. در این پژوهش همچنین به منظور اولویت بندی زیر معیارهای هریک از معیارهای پژوهش از مدل تاپسیس استفاده شد که نتایج منتج از زیر معیارهای رهبری با استفاده از تاپسیس نشان دهنده آن است که از بین زیر معیارهای مورد نظر برای معیار رهبری، زیر معیار تعامل فعال با ذی نفعان بیرونی در رتبه اول و زیر معیار دستاورد پروژه‌های بهبود رهبری در رتبه آخر قرار گرفته است. با توجه به نتایج منتج از اولویت بندی معیارهای بدست آمده مشخص شد که به منظور دستیابی به عملکرد منابع انسانی مطلوب با استفاده از تعالی سازمانی نیازمند آن است که شرکت مورد مطالعه، استراتژی و اصولی صحیح در راستای اجرای مؤثر فرایندهای حاکم بر شرکت مدیریت نماید.

کلیدواژه‌ها


[1] م. ر. مهرگان. پژوهش های عملیاتی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم . تهران : نشر کتاب دانشگاهی (1387).
 
[2] ن. میرسپاسی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند جهانی شدن ، تهران : انتشارات میر(1386).
 
[3] م. نجمی، مدل سرآمدی EFQM  از ایده تا عمل .  تهران : جهان اقتصاد (1384).
 
[4] م. نجمی، س. حسینی، (1382) . مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل. تهران : مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
 
[5] م. نخعی نژاد، مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انسانی ، دو ماهنامه توسعه انسانی، (1386)، 4 (12) ، 22-34.
 
[6] ه. برجاس، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح‌های بیابان‌زدایی با کاربرد روش‌های FUZZY-AHP و آزمون‌های ناپارامتریک (مطالعه موردی: منطقه عین خوش، استان ایلام)؛ استاد راهنما: ن. سلیمی، (1397)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
[7] س. انصاری فرد، شناسایی و رتبه‌بندی پارامترهای دخیل در عدم مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری با استفاده از روش‌های FUZZY-AHP و آزمون‌های ناپارامتریک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزداری رزین بیلوار، استان کرمانشاه) استاد راهنما: ن. سلیمی، (1398)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
[8] P. Alexandre, Validation and analysis of Exceptional Bora outbreak in winter, .(2012).55: 35-40.
 
[9] E. Bas, The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: The case of Turkey. Electrical Power and Energy Systems, (2013). 44:897–907.
 
[10] Y. Beikkhakhian, The application of ism model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy Topsiss-AHP methods .expert systems with application (2016), 42: 6224-6236.
 
[11] Arturo CalvoMora , Antonio Leal , José L. RoldánUsing enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education.Quality Assurance in Education, (2006). l:99-122.
 
[12] Felix T.S. Chan, Niraj Kumar (2007). Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP-based approach. Omega international journal of management science, 35: 417-431.
 
[13] Liu, Y.L. and Ko, P.F., 2018. A modified EFQM Excellence Model for effective evaluation in the hotel industry. Total Quality Management Business Excellence, 29(13-14), pp.1580-1593.
 
[14] Asadzadeh, S.M., Tanhaeean, M. and Abdi, N., 2019. Recognizing dissimilarities between resilience engineering and EFQM approaches to ensure safety in hospitals. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing Service Industries, 29(3), pp.233-252.
 
[15] Politis, Y. and Grigoroudis, E., (2020). Defining the weights of the EFQM excellence model criteria for different business sectors-a multicriteria approach. International Journal of Productivity and Quality Management, 31(3), pp.295-318.
 
[16] Liu, Y.L., Pen-Fa, K., Chiang, J.T. and Shyr, W.J., (2021). Should the EFQM Excellence Model be Adapted for Specific Industries? A Restaurant Sector Example. International Journal of Hospitality Management, 92, p.102694.