شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شاخص‌های کارایی فرایند معیارھای عددی هستند که میزان مطابقت محصولات تولیدی یک فرآیند با مشخصات در نظر گرفته شده توسط مشتریان یا تولیدکنندگان را نشان می‌دهند. اگر کیفیت محصولات فقط به یک متغیر بستگی داشته باشد، شاخص‌های یک‌متغیره و در غیر این‌صورت، شاخص‌های چندمتغیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی‌که مقادیر مربوط به متغیرها یا حدود مشخصات فازی باشند، شاخص‌های کارایی فازی به‌کار برده می‌شوند. در این مقاله، چند شاخص‌ کارایی فازی یک‌متغیره و چندمتغیره معرفی و با استفاده از مثال‌های کاربردی، عملکرد آن‌ها نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] عباسی گنجی، ز. (1395)  مباحثی بر شاخص‌های کارایی فرایند، رساله دکتری، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 
[2] Abbasi Ganji, Z., and Sadeghpour Gildeh, B. (2016) A class of process capability indices for asymmetric tolerances, Quality Engineering, 28 (4), 441-454.
 
[3] Abbasi Ganji, Z., and Sadeghpour Gildeh, B. (2016) Fuzzy multivariate process capability vector, Journal of Intelligent & Fuzzy systems, 30, 1007-1017.
 
[4] Abbasi Ganji, Z., and Sadeghpour Gildeh, B. (2017) A new fuzzy process capability index for asymmetric tolerance interval, International Journal of Fuzzy Systems Applications, 6 (3), 74-104.
 
[5] Chen, K. S. and Pearn, W. L. (2001) Capability indices for process with asymmetric tolerances, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 24 (5), 559-568.
 
[6] Fortemps, P. and Roubens, M. (1996) Ranking and defuzzification methods based on area compensation, Fuzzy Sets and Systems, 82, 319-330.
 
[7] Kaya, I., and Kahraman, C. (2011) Fuzzy process capability indices with asymmetric tolerances, Expert Systems with Applications, 38, 14882-14890.
 
[8] Jackson, J. E. (1956) Quality control methods for two related variables, Industrial Quality Control, 12, 4-8.
 
[9] Juran, J. M. (1974) Juran’s Quality Control Handbook. New York: McGraw-Hill.
 
[10] Shahriari, H. and Abdollahzadeh, M. (2009) A new multivariate process capability vector. Quality Engineering, 21 (3), 290-299.
 
[11] Shahriari, H., Hubele, N. F. and Lawrence, F. P. (1995) A multivariate process capability vector. In: 4th Industrial Engineering Research Conference, 304-309.
 
[12] Taam W. Subbaiah P. and Liddy J. W. (1993) A note on multivariate capability indices, Journal of Applied Statistics, 20, 339-351.
 
[13] Vannman, K. (1995) A unified approach to capability indices, Statistica Sinica, 5, 805-820.
 
[14] Zadeh, L. A. (1965) Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338-353.