نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار

20.1001.1.27174409.1397.1.1.5.6/DOR

چکیده

مفهوم کیفیت فازی که بر پایه‌ ی مفهوم مجموعه‌های فازی مطرح می‌شود، در اغلب محیط‌های صنعتی قابل استفاده است. در این مقاله، پس از معرفی کیفیت فازی به تعمیم نمودار های کنترل شوهارت مبتنی بر کیفیت فازی می‌ پردازیم.
نمودار های تعمیم‌ یافته در این مقاله متشکل از نمودار کنترل فازی تعداد اقلام معیوب، نمودار کنترل فازی نسبت اقلام معیوب و نمودار کنترل فازی تعداد نقص‌ها در واحد بازرسی می‌باشند. وجه مشترک تمامی این نمودارها، استفاده از آماره‌ ی تعداد اقلام معیوب / ناقص است که تابعی از یک مشخصه کیفی می‌باشد و البته این مشخصه کیفی، مبتنی بر کیفیت فازی بصورت کمّی اندازه‌گیری می‌شود. وقتی استفاده از این نمودارهای کنترل فازی توجیه عملی دارد که درجه‌ ی بی‌ کیفیتی (میزان عیب / نقص) تمامی اقلام معیوب / ناقص با یکدیگر مساوی و یکسان نباشند. برای تفهیم بهتر مطالب از یک مثال کاربردی در انتهای این مقاله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] پرچمی، ع.، ماشین چی، م.، کنترل کیفیت آماری، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۱.
 
 [۲] پرچمی، ع.،  ماشین چی، م.، کیفیت فازی و نسل جدیدی از شاخصهای کارایی، اندیشه آماری، سال دوازدهم، شماره یکم شماره پیاپی (۱۳)، ۱۳۸۶، ص ۶۸-۷۶.
 
[٣] مقدس، س.م.، صالح اولیاء، م.، کنترل کیفیت: سیستم ،سازماندهی، روشهای آماری، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، ۱۳۷۰.
 
[4] مونتگمری، د.، کنترل کیفیت آماری، ترجمه ی رسول نورالسناء، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۶.
 
[5] Amirzadeh, V., Mashinchi, M., Parchami, A., Construction of p-charts using degree of nonconformity, Information Sciences 179, 150-160, 2009.
 
[6] Amirzadeh, V, Mashinchi, M., Yaghoobi, M. A., Construction of control charts using fuzzy multinomial quality, Journal of Mathematics and Statistics 4, 26-31, 2008.
 
[7] Wang, J.H., Raz, T., On the costruction of control charts using linguistic data, International Journal of Production Research 28, 477-487, 1990.
 
[8] Yongting, C., Fuzzy quality and analysis on fuzzy probability, Fuzzy Sets and Systems 83, 283-290, 1996.