عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی

20.1001.1.27174409.1397.1.1.2.3=DOR

چکیده

با در نظر گرفتن برخی عملگرهای جمع بندی، بردارهای وزنی خاصی تعریف می شود. سپس، تعریف عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی با استفاده از یک بردار وزنی خاص داده شده ارائه می شود. به علاوه، نشان داده می شودکه تعریف پیشنهادی برای عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل، تعمیمی از تعریف ارائه شده توسط لیزاسوئین و مورنو می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Beliakov, G., Pradera, A. & Calvo, T., Aggregation functions: A guide for practitioners, Studies In Fuzziness and Soft Computing, Springer, Berlin, (2007).
 
[2] De Baets, B., & Mesiar, R., Triangular norms on product lattices, Fuzzy Sets and Systems, 104, (1999), 61-75.
 
[3] Grabisch, M., Marichal, J.-L., Mesiar, R., & Pap, E., Aggregation Functions (Encyklope dia of Mathematics and its Applications), Cambridge University Press, (2009).
 
[4] Kolesárová, A., Mesiar, R., & Stupňanová, A., Axiomatic generalizations of OWA oper ators, IFSA-EUSFLAT 2015, (2015), 441-446.
 
[5] Lizasoain, I., & Moreno, C., OWA operators defined on complete lattices. Fuzzy Sets and Systems, 224, (2013), 36-52.
 
[6] Mesiar, R., Kouchakinejad, F., Siposova, A., & Mashinchi, M., OWA Operators on Com plete Lattices, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10.1109/TFUZZ.2018.2829470, (2018).
 
[7] Mesiar, R., Stupňanová, A., & Yager, R. R., Generalizations of OWA operators, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 23(6), (2015), 2154-2162.
 
[8] Nguyen, H. T., Walker, E. A., A first course in fuzzy logic, CRC Press, Boca Raton, Florida, (2006).
 
[9] Yager, R. R., On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decision making, Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on, 18(1), (1988), 183- 190.