ضریب هم بستگی بین داده های فازی

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

20.1001.1.27174409.1397.1.1.6.7/DOR

چکیده

همبستگی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که به طور گسترده در زمینه های مختلف به کارمی رود و اندازه ای با اهمیت در تحلیل داده هاست. از آنجایی که بسیاری از داده های واقعی ممکن است نادقیق باشند، توسیع مفهوم همبستگی در محیط نادقیق ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا بر اساس تعریف کلاسیک ضریب همبستگی و اصل توسیع زاده یک معیار برای محاسبه ضریب همبستگی بین اعداد فازی را مطالعه می کنیم که در آن رویکرد برنامه ریزی ریاضی به منظور محاسبه میزان درجه عضویت به کارگرفته شده است. سپس، روشی دیگر برای تعیین و محاسبه- نرم دراستیکو اعمال جبری مبتنی T دقیق تابع عضویت با استفاده از بر آن مورد بررسی قرار گرفته است که به برنامه ریزی ریاضی بستگی ندارد.

کلیدواژه‌ها


[1] طاهری م (۱۳۷۵) آشنایی با نظریه ی مجموعه های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 
[2] Chachi, J., Taheri, S.M., (2016), Multiple Fuzzy Regression Model for Fuzzy Input Out- put Data, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol 13,pp 63-78.
 
[3] Hong D. H., (2006), "Fuzzy measures for a correlation coefficient of fuzzy numbers under Tw (the weakest t-norm)-based fuzzy arithmetic operations", Information Sciences, Vol 176, pp 150-160.
 
[4] Liu, S. T., Kao, C.,(2002), "Fuzzy measures for correlation coefficient of fuzzy numbers", Fuzzy Sets and Systems, Vol 128, pp 267–275.