نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه ریاضی

20.1001.1.27174409.1397.1.1.1.2=DOR

چکیده

 
زاده نظریه مجموعه های فازی را به عنوان تعمیمی از مجموعه های معمولی (دقیق) معرفی نمود. این مجموعه ها برای مدل سازی مفاهیم مبهم که به وفور در مسایل واقعی وجود دارند بکار برده می شوند. این نظریه راه را برای ایجاد نظریه های دیگری که کم وبیش همین ادعا را دارند گشود. هریک از این نظریه ها را می توان تعمیمی از نظریه مجموعه های فازی دانست. بعضی از مهمترین آن ها شامل مجموعه های بازه ای مقدار، مجموعه های فازی شهودی، مجموعه های فازی نوع ٢، مجموعه های فازی چندگانه، مجموعه های فازی مردد و مجموعه های نوتروسوفیک می شود.

 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


[١] اسلامی، اسفندیار (١٣٩١) منطق فازی وکاربرد های آن ، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 
[2] Atanassov, K.T. (1986), Intuitionistic Fuzzy Sets, Fuzzy Sets and Systems,20, 87-96.
 
 [3] Atanassov, K.T. (2012), On Intuitionistic Fuzzy Sets Theory, Springer-Verlag Heidelberg.
 
 [4] Brown, J.G. (1971), A note on fuzzy sets, Information and Control, 18 (1) 32-39.
 
[5] Gentilhomme, Y (1968), Les ensembles flous en linguistique. Cahiers Linguistiqutique Theoretique Appliqee 5,pp.47-63.
 
[6] Goguen, J. (1967) L-fuzzy Sets. J Math Analysis and Applications 18(1), 145–174.
 
[7] I. Grattan-Guiness, Fuzzy membership mapped onto interval and many-valued quantities. Z. Math. Logik. Grundladen Math. 22 (1975), 149-160.
 
[8] K. U. Jahn, Intervall-wertige Mengen, Math.Nach. 68, 1975, 115-132.
 
 [9] Moore, Ramon E (1966), Interval Analysis, Prentice - Hall, Englewood. Cliffs, N.J.
 
[10] Samarandche, F. Neutrosophy, Neutosophic Probability, Sets and Logic, Amer. Res. Press, Rehoboth, 2006.
 
[11] R. Sambuc, Fonctions ϕ-floues. Application l’aide au diagnostic en pathologie thyroidi enne, Ph. D. Thesis, Univ. Marseille, France, 1975.
 
[12] Torra V., (2010) Hesitant fuzzy sets. Int J Intell Syst;25(6):529–539.
 
 [13] Zadeh, L.A. (1965) Fuzzy sets, Information and Control8,3,338-353.
 
[14] Zadeh, L.A., The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning- I, Inform. Sci. 8(1975), 199–249.