مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی

20.1001.1.27174409.1397.1.2.1.4/DOR

چکیده


‎ نخستین مطالعات در حوزۀ آمار و احتمال فازی در ایران به حدود ربع قرن قبل (ابتدای دهۀ هفتاد هجری شمسی) باز می‌ گردد. استاد مرحوم دکتر ناصر رضا ارقامی نقش ویژه‌ ای در آغاز و تداوم این مطالعات داشتند. در این ‏مقاله، نقش و تاثیر ایشان را در پژوهش‌ های علمی مرتبط با حوزۀ آمار و احتمال فازی شرح می‌ دهیم ، به مقالات ایشان در این زمینه اشاره می‌ کنیم و هم چنین به نقش استاد ارقامی در زمینه‌ های آموزشی و ترویجی آمار و احتمال فازی می‌ پردازیم . سرانجام به فعالیت‌ های علمی و اجرایی ایشان در انجمن سیستم‌ های فازی ایران (مانند تاسیس انجمن و راه‌ اندازی مجلۀ علمی - پژوهشی انجمن) اشاره می‌ کنیم . 

کلیدواژه‌ها


[1] ن. ر. ارقامی، مروری بر رگرسیون فازی، گزارش نخستین سمینار مجموعه های مشکک و کاربرد آن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۴۵ (۱۳۷۲)، ۱-۱۸.
 
[2] س. اخلاقی، رگرسیون حداقل مربعات فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد آمار ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده علوم ریاضی)، (1383).
 
[٣] م.ق. اکبری، ن. ر. ارقامی، قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی فازی، گزارش پنجمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی دانشگاه بیرجند، ۴۵(۱۳۸۴)، ۱-۱۸.
 
[4] ع. پرچمی، س. م. طاهری، ن. ر. ارقامی، مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسون، بیز و کم -بیشینه در آزمون فرضیه های فازی، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ۵۹(۱۳۹۵)، ۶۸-۴۱.
 
[5] ج. چاچی، روشهای آماری براساس اطلاعات نادقیق، رساله دکترای آمار ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده علوم ریاضی)، (۱۳۹۱).
 
[6] م. ر. ربیعی، ن. ر. ارقامی، س. م. طاهری، ب. صادق پور، رگرسیون کمترین توانهای دوم برای داده های ورودی و خروجی فازی بازه­ای- مقدار، گزارش یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، دانشگاه خوارزمی، ۴۵(۱۳۹۱)، ۱-۸.
 
[7] م. ر. ربیعی، مدل سازی رگرسیونی در محیط فازی بازه ای- مقدار، رساله دکترای آمار ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده علوم ریاضی)، (۱۳۹۲).
 
[8] س.م. طاهری، کاربرد نظریه مجموعه های فازی در آمار و احتمالات، پایان نامه کارشناسی ارشد آمار ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده علوم، گروه آمار)، (۱۳۷۰).
 
[9] س.م. طاهری، ن. ر. ارقامی، احتمال پیشامدهای فازی، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، (۱۳۷۱)، ۲۹۷-۳۳۰.
 
[۱۰] س.م. طاهری، ن. ر. ارقامی، متغیرهای تصادفی فازی ، گلچین ریاضی (نشریه بخش ریاضی دانشگاه شیراز)، ۳(۱۳۷۴)، ۶-۱۵.
 
[11] م. عارفی، استنباط آماری در محیط فازی، رساله دکترای آمار ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده علوم ریاضی)، (1389).
 
[12] ش. میرزایی یگانه، ن.ر. ارقامی، رگرسیون فازی: مروری بر چند رویکرد، اندیشه آماری 23 (1386)، ۴۷-۳۵ .
 
[13] J. Chachi, S.M. Taheri and N.R. Arghami, A hybrid fuzzy regression model and its application in hydrology engineering, Applied Soft Computing, 25(2014), 149- 158.
 
[14] M.R. Rabiee, N.R. Arghami, S.M. Taheri and B. Sadeghpour, Fuzzy regression model with interval-valued fuzzy input-output data, Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Heydarabad (India), (2013), 201-206.
 
[15] M.R. Rabiee, N.R. Arghami, S.M. Taheri and B. Sadeghpour, Least-squares approach to regression modeling in full interval-valued fuzzy environment, Soft Computing, 18(2014), 2043-2059.
 
[16] M.R. Rabiee, S.M. Taheri and N.R. Arghami, A linear programming approach to interval-valued fuzzy regression analysis, International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 8(2015), 171-203.
 
[17] M.R. Rabiee, S.M. Taheri, N.R. Arghami and B. Sadeghpour, Least-squares regression analysis for interval-valued fuzzy input-output data, Under review, (2017).
 
[18] L.A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and Control, 8(1965), 338-353.