معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر

20.1001.1.27174409.1397.1.2.4.7/DOR

چکیده

پس از معرفی مجموعه های فازی توسط زاده، این مجموعه ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و توسعه های متعددی از آنها معرفی شد. به عنوان نمونه، می توان به مجموعه های فازی نوع ٢، مجموعه های فازی بازه مقدار، مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی مردد اشاره کرد. با توجه به کاربردهای متعدد این مجموعه ها در زمینه های مختلف و همچنین با توجه به اهمیت معیارهای فاصله و شباهت در زمینه هایی همچون تصمیم گیری، تشخیص الگو، داده کاوی و غیره، بررسی این معیارها برای مجموعه های فازی و توسعه های آن، امری حائز اهمیت است. از اینرو، در این مقاله به بررسی برخی از معیارهای فاصله و شباهت معرفی شده برای این مجموعه ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] K. T. Atanassov, Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 20(1986), 87-96.
 
[2] V. Balopoulos, A. G. Hatzimichailidis and B. K. Papadopoulos, Distance and similarity measures for fuzzy operators, Information Sciences, 177(2007), 2336-2348.
 
[3] B. B. Chaudhuri and A. Rosenfeld, A modified Hausdorff distance between fuzzy sets, Information Sciences, 118(1999), 159-171.
 
[4] N. Chen, Z. Xu and M. Xia, The ELECTRE I multi-criteria decision-making method based on hesitant fuzzy sets, International Journal of Information Technology & Decision Making, 14(2015), 621-657.
 
[5] D. Dubois and H. Prade On distances between fuzzy points and their use for plausible reasoning, Proc. Int. Conf. on Systems, Man and Cybernetics, (1983), 300-303.
 
[6] M. B. Gorzałczany, A method of inference in approximate reasoning based on interval-valued fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 21(1987), 1-17.
 
[7] P. Grzegorzewski, Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval- valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric, Fuzzy Sets and Systems, 148(2004), 319-328.
 
[8] W. L. Hung and M. S. Yang, Similarity measures between type-2 fuzzy sets, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 12(2004), 827-841.
 
[9] L. K .Hyung, Y. S. Song and K. M. Lee, Similarity measure between fuzzy sets and between elements, Fuzzy Sets and Systems, 62(1994), 291-293.
 
[10] J. M. Mendel and R. I. B. John, Type-2 fuzzy sets made simple, IEEE Trans. Fuzzy Syst., 10(2002), 117-127.
 
[11] C. P. Pappis and N. I. Karacapilidis, A comparative assessment of measures of similarity of fuzzy values, Fuzzy Sets and Systems, 56(1993), 171-174.
 
[12] H. Rezaei, M. Emoto and M. Mukaidono, New Similarity Measure Between Two Fuzzy Sets, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 10(2006), 946-953.
 
[13] H. Rezaei and M. Mukaidono, New Similarity Measures of Intuitionistic Fuzzy Sets, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 11(2007), 202-209.
 
[14] A. Rosenfeld, Distances between fuzzy sets, Pattern Recognition Letters, 3(1985), 229-233.
 
[15] L. Rutkowski, Computational Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (2008).
 
[16] P. Singh, Some new distance measures for type-2 fuzzy sets and distance measure based ranking for group decision making problems, Frontiers of Computer Science, 8(2014), 741-752.
 
[17] E. Szmidt, Distances and Similarities in Intuitionistic Fuzzy Sets, Springer International Publishing, (2014).
 
[18] E. Szmidt and J. Kacprzyk, Distances between intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 114(2000), 505-518.
 
[19] V. Torra, Hesitant fuzzy sets, International Journal of Intelligent Systems, 25(2010), 529-539.
 
[20] V. Torra and Y. Narukawa, On hesitant fuzzy sets and decision, The 18th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Jeju Island, Korea, (2009), 1378-1382.
 
[21] W. J. Wang, New similarity measures on fuzzy sets and on elements, Fuzzy Sets and Systems, 85 (1997), 305-309.
 
[22] W. Wang and X. Xin, Distance measure between intuitionistic fuzzy sets, Pattern Recognition Letters, 26(2005), 2063-2069.
 
[23] M. Xia and Z. Xu, Hesitant fuzzy information aggregation in decision making, International Journal of Approximate Reasoning, 52(2011), 395-407.
 
[24] Z. Xu, Some similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and their applications to multiple attribute decision making, Fuzzy Optimization and Decision Making, 6(2007), 109-121.
 
[25] Z. S. Xu and J. Chen, An overview of distance and similarity measures of intuitionistic fuzzy sets, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 16(2008), 529-555.
 
[26] Z. Xu and M. Xia, Distance and similarity measures for hesitant fuzzy sets, Information Sciences, 181(2011), 2128-2138.
 
[27] L. Xuecheng, Entropy, distance measure and similarity measure of fuzzy sets and their relations, Fuzzy Sets and Systems, 52(1992), 305-318.
 
[28] L. A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and Control, 8(1965), 338-353.
 
[29] L. A. Zadeh, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning-I, Information Sciences, 8(1975), 199-249.
 
[30] W. Zeng and P. Guo, Normalized distance, similarity measure, inclusion measure and entropy of interval-valued fuzzy sets and their relationship, Information Sciences, 178(2008), 1334-1342.
 
[31] X. Zhang and Z. Xu, Novel distance and similarity measures on hesitant fuzzy sets with applications to clustering analysis, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 28(2015), 2279-2296.
 
[32] H. Zhang, W. Zhang and C. Mei, Entropy of interval-valued fuzzy sets based on distance and its relationship with similarity measure, Knowledge-Based Systems, 22(2009), 449-454.