حسابگری با واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.1.1.9/DOR

چکیده

حسابگری با واژگان  یک سیستم حسابگری است که توانایی مهمی را در زمینه مهندسی پزشکی زیست شناسی و فیزیک ارائه میدهد که توسط پروفسور زاده و به خصوص با نوشتن مقاله ای با عنوان منطق فازی= با حسابگری با واژگان  مطرح شد. در این مقاله به بررسی برخی مفاهیم، تعاریف، نتایج اولیه و در نهایت به تشریح فرآیند حسابگری با واژگان  می پردازیم

کلیدواژه‌ها


[۱] ماشین چی، ما شاء الله، مجموعه های مشکک، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۹.
 
[2] ماشین چی، ماشاء الله و طاهری، سید محمود، مقدمه ای بر آمار و احتمال فازی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۷.
 
[٣] طاهری، سید محمود، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۵.
 
[4] Zadeh, L. A. (2001). A new direction in AI: Toward a computational theory of perceptions. AI Magazine, 22(1), 73.
 
[5] Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy logic-computing with words. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 4(2), 103-111.
 
[6] Zadeh, L. A. (2011). Generalized Theory of Uncertainty: Principal Concepts and Ideas. In Fundamental Uncertainty (pp. 104-150). Palgrave Macmillan, London.
 
[7] Zadeh, L. A. (1999). From computing with numbers to computing with words-from manipulation of measurements to manipulation of perceptions. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 46(1), 105-119.
 
[8] Zadeh, L. A. (2002). Toward a perception-based theory of probabilistic reasoning with imprecise probabilities. In: Soft Methods in Probability, Statistics and Data Analysis (pp. 27-61). Physica, Heidelberg.
 
[9] Zadeh, L. A. (2012). Computing with words: Principal concepts and ideas (Vol. 277). Springer Heidelberg, New York.
 
[10] Zadeh, L. A. (2004). Precisiated natural language (PNL). AI Magazine, 25(3), 74-91.
 
[11] Zadeh, L. A. (2006). From search engines to question answering systems-The problems of world knowledge, relevance, deduction and precisiation. In Capturing Intelligence (Vol. 1, pp. 163-210). Elsevier B.V.
 
[12] Zadeh, L. A. (1997). Toward a theory of fuzzy information granulation and its centrality in human reasoning and fuzzy logic. Fuzzy Sets and Systems, 90(2), 111-127.
 
[13] Yagar, R. R. (2012). On Z-valuations using Zadehُ s, Z-numbers. International Journal of lntelligent Systems, 27(3) , 259-278.
 
[14] Bargiela., Pedrycz, W., (2003). Granular Computing: An introduction (Vol.978). Springer Science, Business Media, New York.
 
[15] Aliev. R. A, Huseynov. O. H, Aliyev. R. R. Alizadeh. A. V. (2015). Arithmetic Of Z-Numbers, The Theory And Applications. World Scientific, Singapore.