طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

20.1001.1.27174409.1398.2.1.2.0/DOR

چکیده

در طراحی کلاسیک، اغلب طرح های نمونه گیری برای پذیرش، معمولا تمامی مشاهدات و پارامترهای طرح مقادیر دقیقی در نظر گرفته می شوند اما در عمل، وجود ابهام در مقدار برآورد شده برخی از پارامترها و حتی مقادیر گزارش شده برای مشاهدات، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، پس از بیان علت نادقیق انگاشتن نسبت اقلام معیوب انباشته، به تعمیم طرح نمونه گیری یک مرحله ای متغیر مبتنی بر نسبت اقلام معیوب انباشته فازی در حضور مشاهدات دقیق می پردازیم. همچنین ضمن بررسی منحنی مشخصه عملکرد طرح معرفی شده، از یک مثال کاربردی برای تفهیم بهتر مطالب، در انتهای مقاله استفاده می شود. نتایج نشان دادند که طرح معرفی شده در محیط فازی، می تواند به عنوان تعمیمی از طرح موجود در محیط غیر فازی باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] پرچمی، ع.، نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی، سیستم های فازی و کاربردها، دوره یکم شماره یکم، ۱۳۹۷، ص ۵۵-۷۲.
 
[2] طاهری، س.م.، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۸.
 
[3] طاهری، س. م.، مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۷.
 
[4] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B. and Sarmad, M., Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 33(1) (2017) 503-514.
 
[5] Afshari, R., Sadeghpour Gildeh, B. and Sarmad, M., Multiple deferred state sampling plan with fuzzy parameter, International Journal of Fuzzy Systems, 20(2) (2018) 549-557.
 
[6] Aslam, M., Azam, M. and Jun, C. H., A new lot inspection procedure based on exponentially weighted moving average. International Journal of Systems Science, 46(8) (2013) 1392-1400.
 
[7] Baloui Jamkhaneh, E., Sadeghpour Gildeh, B. and Yari, G., Acceptance single Sampling plan with fuzzy parameter. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 8(2) (2011) 47-55.
 
[8] Baloui Jamkhaneh, E. and Sadeghpour Gildeh, B., Acceptance double sampling plan using fuzzy poisson distribution. World Applied Sciences Journal, 16(11) (2012) 1578-1588.
 
[9] Baloui Jamkhaneh, E., Sadeghpour Gildeh, B. and Yari, G., Inspection error and its effects on single sampling plans with fuzzy parameters. Structural and multi-disciplinary Optimization, 43(4) (2011) 555-560.
 
[10] Baloui Jamkhaneh, E. and Sadeghpour Gildeh, B., Sequential sampling plan using fuzzy SPRT. Journal of Intelligent Fuzzy Systems, 25(3)(2013) 785-791.
 
[11] Buckley, J. J., (2003), Fuzzy probability. New approach and application, Physica-Verlage, Heidelberg.
 
[12] Buckley, J. J. (2004). Uncertain probabilities III: the continuous case. Soft computing, 8(3), 200-206.
 
[13] Buckley, J. J., (2006), Fuzzy probability and statistics. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 
[14] Chakraborty, T. K., A class of single sampling plans based on fuzzy optimization. Quality Control and Applied Statistics, 37(7) (1992) 359-362.
 
[15] Dubois, D. and Prade, H., Operations of fuzzy numbers. International Journal of Systems Science, 9(6) (1978) 613-626.
 
[16] Duncan, A. J., (1986), Quality Control and Industrial Statistics. 5th ed. Home- wood, IL: Irwin.
 
[17] Klir G. J. and Yuan B., (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Appli- cations. Prentice Hall, New Jersey.
 
[18] Montgomery, D. C., (2012), Introduction to Statistical Quality Control. Wiley, New York.
 
[19] Parchami, A., Testing fuzzy quality in engineering management, In Intelligent Techniques in Engineering Management, (2015) 431-447, Springer, Cham.
 
[20] Parchami, A., Sadeghpour Gildeh, B., Taheri, S.M. and Mashinchi, M., A gen- eral p-value-based approach for testing quality by considering fuzzy hypothesis, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 32(3) (2017) 1649-1658.
 
[21] Parchami, A., Taheri, S.M., Sadeghpour Gildeh, B. and Mashinchi, M., A sim- ple but efficient approach for testing fuzzy hypotheses, Journal of Uncertainty Analysis and Applications, 4(1) (2016) 2.
 
[22] Sadeghpour Gildeh, B. and Gien, D., Dp,q- distance and the correlation coef- ficient between two fuzzy random variables. Rencontres Franceophones sur la logique floue et ses applications, Mons, Belgique, (2001), 97-101,
 
[23] Schilling, E. G. and Neubauer D. V., (2017), Acceptance Sampling in Quality Control. CRC Press, Florida.
 
[24] Tong, X. and Wang, Z., Fuzzy acceptance sampling plans for inspection of geospatial data with ambiguity in quality characteristics. Computers & Geo- sciences, 48(11) (2012) 256-266.
 
[25] Viertle, R., (2011), Statistical Methods for Fuzzy Data. John Wiley and Sons.