کلیدواژه‌ها = رتبه بندی اعداد فازی نوع-2 بازه‌ای
مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 123-150

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی