کلیدواژه‌ها = L-منطق
تشابه در L-منطق ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 139-159

سعیده ظهیری