حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه ریاضی

20.1001.1.27174409.1399.3.2.4.1/DOR

چکیده

در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای و تقریب نزدیکترین بازه ها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبه بندی، به حل مسائل تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم

کلیدواژه‌ها


[1] Atanassov, K. T. (1986) Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 20, 87–96.
 
[2] Atanassov, K. T, Gargov, G. (1989) Interval-valued intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 31, 343–349.
 
[3] Buckley, J. J. (2006) Fuzzy probability and statistics. Springer.
 
[4] Goletsis, Y, Psarras, J, and Samouilidis, J. E. (2003) Project ranking in the armenian energy sector using a multi-criteria method for groups. Annals of Operations Research, 120 (1–4), 135–157.
 
[5] Grzegorzewski, P. (2002) Nearest interval approximation of a fuzzy number. Fuzzy Sets and Systems, 130, 321–330.
 
[6] Hsu, H. L, Wu, B. (2010) An innovative approach on fuzzy correlation coefficient with interval data. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 6(3), 1049–1058.
 
[7] Shen, F, Xu, J, and Xu, Z. (2015) An automatic ranking approach for multi-criteria group decision making under intuitionistic fuzzy environment. Fuzzy Optimization and Decision Making, 14 (3), 311–334.
 
[8] Xu, Z.S. (2012) Intuitionistic Fuzzy Aggregation and Clustering. Springer, Berlin: Heidelberg.
 
[9] Zadeh, L. A. (1965) Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353.