دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، دی 1399، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

صفحه 153-164

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی