p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار

2 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده ریاضی، بخش آمار

20.1001.1.27174409.1399.3.2.9.6/DOR

چکیده

آزمون فرضیه‌های آماری دارای اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری در مسایل علمی و کاربردی است. در روش‌های معمول آزمون فرضیه‌های آماری، داده‌ها، فرضیه‌ها، پارامتر‌ها و سایر عناصر مساله دقیق هستند. اما در علوم کاربردی مانند اقتصاد، کشاورزی و علوم اجتماعی ممکن است با تعاریف مبهم و مفاهیم فازی مانند آستانه‌ی تحمل بیمار و درآمد ماهیانه‌ی یک راننده‌ی تاکسی مواجه شویم. در چنین شرایطی روش‌های کلاسیک نیاز به تعمیم در محیط‌های فازی دارد. ورود ابهام در مساله‌ی آزمون فرضیه‌ها می‌تواند از طریق داده‌ها یا فرضیه‌ها صورت گیرد. بنابراین سه مساله‌ی عمده‌ی زیر را می‌توان در‌نظر گرفت: (1) آزمون فرضیه‌های دقیق بر‌اساس داده‌های فازی، (2) آزمون فرضیه‌های فازی بر‌اساس داده‌های دقیق، (3) آزمون فرضیه‌های فازی بر‌اساس داده‌های فازی. در این مقاله به بحث و بررسی رویکرد p-مقدار، در سه مساله بالا، به کمک بسته‌ی نرم‌افزاری Fuzzy.p.value در R می‌پردازیم. محاسبه‌ی تابع عضویت p-مقدار فازی، مقایسه‌ی آن با سطح معنی‌داری فازی و تصمیم نهایی فازی در آزمون فرضیه از وظایف اصلی این بسته‌ی نرم‌افزاری است که به همراه چند مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] P. Filzmoser and R. Viertl, Testing hypotheses with fuzzy data: the fuzzy p-value, Metrika., 59 (2004), 21-29.
 
[2] A. Parchami, Calculator for Fuzzy Numbers, Complex & Intelligent Systems.,5(3), (2019), 331-342.
 
[3] A. Parchami, FuzzyNumbers.Ext.2: Apply Two Fuzzy Numberson a Monotone Function. R package version 3.2. https://CRAN.Rproject.org/package=FuzzyNumbers.Ext.2, (2017).
 
[4] A. Parchami, Fuzzy.p.value: Computing Fuzzy p-Value. R package version 1.0. https://CRAN.R-project.org/package=Fuzzy.p.value, (2016).
 
[5] A. Parchami, SM. Taheri and M. Mashinchi, Fuzzy p-value in testing fuzzy hypotheses with crisp data, Statistical Papers., 51 (2010), 209-226.
 
[6] A. Parchami, SM. Taheri and M. Mashinchi, Testing fuzzy hypotheses based on vague observations: a p-value approach, Statistical Papers., 53 (2012), 469-484.