ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.2.10.7/DOR

چکیده

منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. برخلاف فکر عموم که معتقدند که باید تقریب ها را دقیق تر کرد تا بهره وری افزایش یابد، بنیانگذار منطق فازی، لطفی زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند. این مقاله از طریق یک عملگر فازی به جای عملگرهای غیر فازی ساز، به پایش و کنترل فرایندهایی با اطلاعات فازی می پردازد و با استفاده از یک مثال صنعتی‏، این موضوع را به تصویر می کشد.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Faraz, A. F. Shapiro, An application of fuzzy random variables to control charts. Fuzzy Sets and Systems, 161 (2010), 2684 – 2694.
 
[2] M. Gulbay, C. Kahraman and D., Ruan, a-Cut Fuzzy control charts for linguistic data. International Journal of Intelligent Systems, 19 (2004), 1173–1195.
 
[3] M. Gulbay and C. Kahraman, An alternative approach to fuzzy control charts: Direct fuzzy approach. Information Sciences, 177 (2007), 1463–1480.
 
[4] I. Kaya, C. Kahraman, Process capability analyses based on fuzzy measurements and fuzzy control charts. Expert Systems with Applications, 38 (2011), 3172–3184.
 
[5] M. Khademi and V. Amirzadeh, Fuzzy rules for fuzzy X and R control charts, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 11 (2014), 55-66.
 
[6] M. Khademi and V. Amirzadeh, Process control using assumed fuzzy test and fuzzy acceptance region, Journal of Mahani Mathematical Research Center, 2 (2015), 29-37.
 
[7] H. Moheb Alizadeha, S.M.T. Fatemi Ghomib, Fuzzy development of mean and range control charts using statistical properties of different representative values. Journal of Intelligent Fuzzy Systems, 22 (2011), 253-265.
 
[8] D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley Sons, New York, 4 (2005).
 
[9] A. F. Shapiro, Fuzzy random variables. Insurance: Mathematics and Economics,44 (2009), 307-314.
 
[10] W. A. Shewhart, Economic Control of Quality of Manufactured Product, D. Van Nostrand, Inc., Princeton, NJ., (1937).
 
[11] J. H. Wang and T. Raz, on the construction of control charts using linguistic variables, International Journal of Production Research, 28 (1990), 477-487.