استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا

نوع مقاله : دعوت شده

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.2.8.5/DOR

چکیده

آلودگی هوا یکی از مهمترین تهدیدها برای بشریت است. به دلیل تاثیرات زیان‌آور آلودگی هوا، باید با دقت میزان کیفیت هوا را کنترل کرد. در این مقاله برای انجام ارزیابی میزان آلودگی هوا از شاخص‌ قابلیت فرایند فازی که در حقیقت نوعی خلاصه شده عددی است و رفتار فرایند را نسبت به حدود مشخصه فنی فازی اندازه‌‌گیری می‌‌کند، استفاده شده است. همچنین معیاری فازی برای تصمیم‌گیری و تفسیر میزان آلودگی هوا در این مقاله پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] م. صالح ­نیا، پایان ­نامه کارشناسی ارشد، شاخص­ های کارایی فرایند فازی و برخی از کاربرد­های آن­ ها، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1391).
 
[2] س. م. طاهری، آشنایی با نظریه مجموعه­ های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول (1375).
 
[3] م. ماشین­ چی، مجموعه های مشکک، انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان (1379).
 
[4] J. M. Juran, Quality Control Handbook, 3rd edition, McGraw-Hill, New York, 1974.
 
[5] V. E. Kane, Process capability indices, Journal of Quality Technology, 18 (1986), 41-52.
 
[6] M.O.Karaoz, Air pollution effects on forest trees in Balıkesir Turkey Water Air Soil Pollution Focus(2003),269–279.
 
[7] I. Kaya and C. Kahraman, A new perspective on fuzzy process capability indices: Robustness.Expert Systems with Applications,37 (6) ( 2010), 4593-4600.
 
[8] I. Kaya and C. Kahraman, Fuzzy robust process capability indices for risk assessment of air pollution. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 23 (4) ( 2009), 529–541.
 
[9] M. Mashinchi, A.Parchami and H.R.Maleki, Application of fuzzy capability indices in educational comparison, Proceedings of International Qualitative Research Convention,Sofitel Palm Ressort, Senai,Johor Malaysia,Paper No.42 (2005).
 
[10] A. Parchami, M. Mashinchi, A. R. Yavari and H. R. Maleki, Process capability indices as fuzzy numbers, Austrian Journal of Statistics, 34 (4) ( 2005),391-402.
 
[11] A. Parchami, M. Mashinchi and H. R. Maleki, Fuzzy confidence interval for fuzzy process capability index, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 17 (2006), 287–295.
 
[12] J. Peng and B. Liu, some properties of optimistic and pessimistic values of fuzzy, International Conference on Fuzzy Systems (2004), 745-750.
 
[13] M. Roubens, Inequality constraints between fuzzy numbers and their use in mathematical programming, stochastic versus fuzzy approaches to multiobjective mathematical programming under uncertainty, Kluwer Academic Publishers, (1991) 321-330.
 
[14] L. A. Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control,8 (1965), 338-359.