تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

چکیده

در این مقاله، روش آماری جدیدی برای تعیین شاخص کارایی فرایند ارائه می نماییم. روش ارائه شده هم پیشگو و هم ناپارامتری بوده و برای تعیین شاخص کارایی فرایند های گسسته معرفی شده است. روش مذکور روشی آماری براساس فرض های معدود در خصوص توزیع های احتمال و استنباط بر اساس مشاهدات است. روش استنباط پیشگو روشی با فرض تعویض پذیری کمیت های تصادفی هم برای داده های مشاهده شده و هم برای داده های آتی (مشاهده نشده) است و عدم قطعیت را با استفاده از احتمالات فاصله ای تعیین می نماید. همچنین برآورد فازی شاخص کارایی پراکیس و زیکلاکی] 21 [ و شاخص کارایی پیشگوی جدید معرفی شده، به دست خواهد آمد.
در این مقاله، روش آماری جدیدی برای تعیین شاخص کارایی فرایند ارائه می نماییم. روش ارائه شده هم پیشگو و هم ناپارامتری بوده و برای تعیین شاخص کارایی فرایند های گسسته معرفی شده است. روش مذکور روشی آماری براساس فرض های معدود در خصوص توزیع های احتمال و استنباط بر اساس مشاهدات است. روش استنباط پیشگو روشی با فرض تعویض پذیری کمیت های تصادفی هم برای داده های مشاهده شده و هم برای داده های آتی (مشاهده نشده) است و عدم قطعیت را با استفاده از احتمالات فاصله ای تعیین می نماید. همچنین برآورد فازی شاخص کارایی پراکیس و زیکلاکی] 21 [ و شاخص کارایی پیشگوی جدید معرفی شده، به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] کارگر، مرجان. (1390). رویکرد بیز برای دستیابی به شاخص‌های کارایی فرآیند بر پایه نمونه‌های چندگانه. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 
[2] صالح‌نیا، مهدی. (1399). استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا. مجله سیستم‌های فازی و کاربردها، شماره 3، صص 141 – 152.
 
[3] Augustin, T. and Coolen, F.P.A. (2004). Nonparametric predictive inference and interval probability. Journal of Statistical Planning and Inference, 124, 251-272.
 
[4] Bayes, T. (1763). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society London, 53, 370-418; 54, 296-325.
 
[5] Clements, J.A. (1989). Process capability calculations for non-normal distributions. Quality Progress, 22(9), 95–100.
 
[6] Coolen, F.P.A. (1998). Low structure imprecise predictive inference for Bayes’ problem. Statistics & Probability Letters, 36, 349-357.
 
[7] Coolen, F.P.A. (2004). On the use of imprecise probabilities in reliability. Quality and Reliability Engineering International, 20, 193–202.
 
[8] Coolen, F.P.A. (2006). On nonparametric predictive inference and objective Bayesianism. Journal of Logic, Language and Information, 15, 21-47.
 
[9] Coolen, F.P.A. (2011). Nonparametric Predictive Inference. In International encyclopedia of statistical science, ed. M. Lovric, 968–970. Berlin, Springer.
 
[10] Coolen, F.P.A., Ahmadini, A. and Coolen-Maturi, T. (2021). Imprecise inference based on the log-rank test for accelerated life testing. Metrika, 84, 913–925.
 
[11] Coolen, F.P.A. and Augustin, T. (2009). A nonparametric predictive alternative to the Imprecise Dirichlet Model: the case of a known number of categories. International Journal of Approximate Reasoning, 50, 217-230.
 
[12] Coolen, F.P.A. and Bin Himd, S. (2020). Nonparametric predictive inference bootstrap with application to reproducibility of the two-sample Kolmogorov–Smirnov test. Journal of Statistical Theory and Practice, 14(2), 1-13.
 
[13] Coolen, F.P.A. and Elsaeiti, M.A. (2009). Nonparametric Predictive methods for acceptance sampling. Journal of Statistical Theory and Practice, 3, 907-921.
 
[14] Coolen, F.P.A. and Marques, F.J. (2020). Nonparametric Predictive Inference for Test Reproducibility by Sampling Furture Data Orderings. Journal of Statistical Theoty and Practice, 14(4), 1-22.
[15] Coolen, F.P.A. and Utkin, L.V. (2011). Imprecise reliability. In: International Encyclopedia of Statistical Science, M. Lovric (Ed.). Springer, 649-650.
 
[16] Coolen, F.P.A. and Van Der Laan, P. (2001). Imprecise predictive selection based on low structure assumptions. Journal of Statistical Planning and Inference, 98, 259-277.
 
[17] Coolen, F.P.A. and Yan, K.J. (2004). Nonparametric predictive inference with right-censored data. Journal of Statistical Planning and Inference, 126, 25-54.
 
[18] De Finetti, B. (1974). Theory of Probability, 2 vols. Wiley, London.
 
[19] Geisser, S. (1993). Predictive Inference: An Introduction. Chapman & Hall, London.
 
[20] Hill, B.M. (1968). Posterior distribution of percentiles: Bayes’ theorem for sampling from a population. Journal of the American Statistical Association, 63, 677-691.
 
[21] Hill, B.M. (1988). De Finetti’s theorem, induction, and A(n) or Bayesian nonparametric predictive inference (with discussion). In J.M. Bernardo, et al. (Eds.), Bayesian Statistics 3, 211-241. Oxford University Press.
 
[22] Kane, V.E. (1986). Process capability indices. Journal of Quality Technology, 18(1), 41–52 (Corrigenda, 18(4), 265).
 
[23] Pearn, W.L. and Kotz, S. (1994–1995). Application of Clements’ method for calculating second- and thirdgeneration process capability indices for non-normal pearsonian populations. Quality Engineering, 7(1), 139–145.
 
[24] Pearn, W.L. and Chen, K.S. (1995). Estimating process capability indices for nonnormal pearsonian populations. Quality and Reliability Engineering International, 11, 389–391.
 
[25] Perakis, M. and Xekalaki, E. (2002). A process capability index that is based on the proportion of conformance. Journal of Statistical Computation and Simulation, 72(9), 707–718.
 
[26] Perakis, M. and Xekalaki, E. (2005). A process capability index for discrete processes. Journal of Statistical Computation and Simulation, 75(3), 175–187.
 
[27] Weichselberger, K. (1995). Axiomatic foundations of the theory of intervalprobability. In: Mammitzsch, V., SchneeweiU, H. (Eds.), Proceedings of the Second GauU Symposion, Section B. De Gruyter, Berlin, 47–64.
 
[28] Weichselberger, K. (2000). The theory of interval-probability as a unifying concept for uncertainty. International Journal of Approximate, 24, 149–170.
 
[29] Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control 8, 338–353.
 
[30] Zadeh, L.A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Information Sciences, 3(8), 199-249.
 
[31] Zimmermann, H.J. (1991). Fuzzy set theory and its applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.